Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Všeobecné informácie

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť [ zadajte názov, adresu a e-mail spoločnosti] (ďalej len „my“ alebo „nás“). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, kontaktujte nás na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

2. Spracovanie osobných údajov a ich prenos tretím stranám

2.1 Po použití našej webovej stránky sa automaticky zhromažďujú niektoré osobné údaje o vašom zariadení (počítač, mobilný telefón, tablet atď.). Zhromažďuje sa IP adresa, ktorú aktuálne používa vaše zariadenie, dátum, čas, prehliadač, operačný systém vášho zariadenia a načítané stránky. Deje sa tak z dôvodu zabezpečenia údajov, optimalizácie nášho sortimentu a vylepšenia našich webových stránok. Osobné údaje sa spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1, veta 1, písmeno f) GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Ochrana našej webovej stránky a optimalizácia našich služieb predstavujú z našej strany legitímny záujem.

2.2 Ak nás budete kontaktovať (napr. prostredníctvom žiadosti na poskytnuté kontaktné údaje), spracujeme iba také osobné údaje, ktoré ste nám oznámili a ktoré sú potrebné na spracovanie a zodpovedanie vašej žiadosti.

2.3 S cieľom umožniť postupy spracovania údajov uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane údajov, napr. na hosťovanie a údržbu našich webových stránok, využívame poskytovateľov služieb.

3. Súbory Cookie

3.1 Aby sme mohli naše služby atraktívne navrhnúť a umožniť používanie konkrétnych funkcií, používame tzv. súbory Cookie. Sú to malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do zariadenia.. Niektoré súbory Cookie, ktoré používame, sa vymažú po ukončení relácie prehliadača, a teda po ukončení prehliadača (tzv. súbory Cookie relácie). Ostatné súbory Cookie zostávajú vo vašom zariadení a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (trvalé súbory Cookie). Prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o používaní súborov Cookie a aby ste sa v každom prípade mohli rozhodnúť, či ich prijmete, v určitých prípadoch súbory Cookie akceptujete, alebo všeobecne vylúčite akceptovanie súborov Cookie. Ďalšie informácie v tejto súvislosti nájdete na karte pomocníka vášho internetového prehliadača. Ak súbory Cookie neakceptujete, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená. Prijatím nášho „Baneru súborov Cookie“ súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov prostredníctvom súborov Cookie.. Tieto osobné údaje sa spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 veta 1 písmeno a) GDPR. V nasledujúcom texte uvádzame podrobné informácie o súboroch Cookie.

3.2 Používame Adobe Analytics, službu spoločnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Írsko; ďalej len „Adobe“). Táto služba používa súbory Cookie, ktoré sú uložené vo vašom zariadení a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom Cookie týkajúce sa vášho používania tejto webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) sa prenášajú na servery spoločnosti Adobe v Írsku, sú tam anonymizované, potom sa prenášajú v anonymizovanej podobe na servery v USA na ďalšie spracovanie, kde sa aj ukladajú. Spoločnosť Adobe používa tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnostiach webovej stránky pre prevádzkovateľa webovej stránky a na vykonanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu. Ak to predpisuje zákon alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Adobe, tieto informácie sa môžu prípadne preniesť na tretie strany. Vaša adresa IP nie je v žiadnom prípade spojená s inými údajmi spoločnosti Adobe. Inštalácii súborov Cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením v softvéri prehľadávača. Upozorňujeme vás však, že v tomto prípade môžete mať ťažkosti s plným využitím všetkých funkcií tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním zhromaždených údajov o vás vyššie opísaným spôsobom a na účely uvedené vyššie. Zber údajov spoločnosti Adobe môžete kedykoľvek zrušiť s platnosťou do budúcna. Ďalšie informácie o odhlásení nájdete na stránke http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

3.3 Ako ďalšiu využívame službu Google Analytics, službu na analýzu webu od spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics tiež využíva súbory Cookie. Informácie generované súbormi Cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA, kde sa aj ukladajú. Pred týmto prenosom však spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v ostatných signatárskych štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Celá adresa IP sa prenáša iba na server Google v USA, kde sa skracuje len vo výnimočných prípadoch. V mene prevádzkovateľa webovej stránky používa spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti webovej stránky a na účely vykonávania ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu vo vzťahu k prevádzkovateľovi webovej stránky. Adresa IP prenášaná vaším prehliadačom v kontexte služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi Google. Súborom Cookie môžete zabrániť v ukladaní pomocou zodpovedajúceho nastavenia v softvéri prehľadávača. Ďalej môžete spoločnosti Google zabrániť zhromažďovaniu údajov, ktoré generujú súbory Cookie, na základe vášho používania webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) a spracovania týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou nasledujúceho doplnku prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk .

4. Poskytovanie osobných údajov a doby uchovávania

Vaše osobné údaje sú poskytované dobrovoľne. Nie ste zo zákona povinný poskytnúť nám svoje osobné údaje. Ak nám nechcete poskytnúť svoje osobné údaje, nemá to pre vás žiadne iné následky, ako to, že nebudete môcť využívať naše služby. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našej webovej stránky, sa ukladajú iba do doby, kým nebudú splnené účely, na ktoré boli spracované. Odlišné doby uchovávania môžu vyplynúť z legitímneho záujmu z našej strany (napr. kvôli zaručeniu bezpečnosti údajov a zabráneniu ich zneužitiu). Osobné údaje, ktoré musíme uložiť z dôvodu zákonných alebo zmluvných povinností ukladania, sú blokované.

5. Vaše práva

Uplatniť svoje práva podľa GDPR v súvislosti s

· informáciami o spracovaní vašich osobných údajov a kópiou týchto údajov (čl. 15 GDPR),

· opravou a doplnením nesprávnych a neúplných osobných údajov (čl. 16 GDPR),

· vymazaním vašich osobných údajov a ak boli zverejnené, zaistením, že informujeme ostatné zodpovedné strany o žiadosti o vymazanie (čl. 17 GDPR),

· obmedzením týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov (čl. 18 GDPR),

· prenosnosťou údajov, aby ste dostali vaše osobné údaje v štruktúrovanom, etablovanom a strojom čitateľnom formáte spolu s právom preniesť tieto údaje na inú zodpovednú stranu bez toho, aby sme v tom bránili (čl. 20 GDPR),

· odvolaním vydaného súhlasu – zrušenie nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním (čl. 7 GDPR) a

· námietkou proti spracovaniu údajov (čl. 21 GDPR),

môžete nás kedykoľvek kontaktovať na kontaktných údajoch uvedených v č. 1. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne, ak považujete spracovanie údajov za v rozpore s nariadením GDPR (čl. 77 GDPR).

Platné ku dňu: máj 2018/AG