Opće odredbe i uvjeti društva Hospitality Digital GmbH – softver „DISH WEBSITE”


Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf („H. d.”) pruža tvrtkama iz industrije hotelijerstva i ugostiteljstva („korisnik”) usluge koje su detaljnije opisane u daljnjem tekstu („usluge”).

Od 1. listopada 2020. („Datum stupanja na snagu”) društvo H.d više isključivo ne distribuira i ne naplaćuje usluge, već pridruženo društvo snosi odgovornost za kupca na adresi koju je kupac odredio naveo za društvo H.d (pogledajte odjeljak 3.1. ovih uvjeta i uvjeta („OUO”)). Dotično pridruženo društvo navodi se ovdje (navedeno pridruženo društvo u daljnjem tekstu „METRO”).

Datumom stupanja na snagu društvo METRO, na temelju odjeljka 14.1. od druge do četvrte rečenice ovih OUO-a, zamjenjuje društvo H.d u svojstvu izravnog ugovornog partnera 30. rujna 2020. za postojećeg kupca glede prodaje prava na pružanje usluga i stoga zamjenjuje društvo H.d kao stranku u sporazumu s kupcem. Ugovorni odnos između društva METRO i kupca nastavlja se propisivati, posebice odredbama iz odjeljka 12.3. do 12.4., 13.1., 13.2. i 14. ovih OUO-a. Društvo METRO stoga može zatražiti ugovorenu naknadu od kupca od datuma stupanja na snagu, osim ako kupac takvu naknadu već ne isplati društvu H.d. Stoga, društvo METRO obvezuje se zajamčiti da društvo H.d pruži ugovorene usluge. Društvo METRO također pristaje obeštetiti i smatrati kupca neodgovornim za bilo kakve zahtjeve za naknadom koje je podnese društvo H.d u vezi s uslugama pruženim od datuma stupanja na snagu.

Od dana stupanja na snagu kupac otkupljuje ili od društva HD ili METRO pravo na korištenje uslugama koje pruža društvo H.d (slično digitalnoj priznanici). Trenutačne usluge nastavlja pružati društvo H.d u vlastito ime. Stoga, ovi OUO nastavljaju se u cijelosti primjenjivati i provoditi između društva H.d i kupca, osim što se naknada više ne isplaćuje društvu H.d u skladu s odjeljkom 13.3. ovih OUO-a. Nadalje, obavijest o zaštiti podataka društva H.d i, ako je primjenjivo, sporazum o obradi podataka između društva H.d i kupca nastavlja se u cijelosti primjenjivati.

Ugovor između kupca i društva H.d automatski istječe ako ugovor između kupca i društva METRO istekne ili raskine i obrnuto. Navedeno se također primjenjuje ako jedan od ugovora raskine zbog razloga iz odjeljka 10.3., čak i ako takav razlog ne postoji za drugi ugovor.

Kako bi društvo METRO moglo pravilno naplatiti usluge, društvo se H.d. obvezuje pružiti društvu METRO podatke koje zahtijeva društvo METRO za provođenje ugovora kako se propisuje u Prilogu o podatcima o ugovoru, uključujući osobne podatke. Pravni temelj predstavlja potreba za provođenje ugovora (članak 6. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2016/679).

Za korištenje uslugama kupac i dalje morati imati korisnički račun na platformi DISH na mrežnom mjestu na www.dish.co. Sporazum o korištenju platformom DISH nastavlja se u cijelosti primjenjivati.

1. Djelokrug

1.1 Društvo H.d pruža usluge glede usluge „DISH WEBSITE” isključivo na temelju uvjeta i odredbi.

1.2 Društvo H. d. pruža usluge isključivo onim korisnicima koji nisu potrošači u smislu navedenom u članku 13. njemačkog Građanskog zakona (BGB).

1.3 Odstupanja korisnika od Odredbi i uvjeta ne primjenjuju se ni u slučajevima kad ih H. d. izrijekom ne odbacuje i/ili pruža usluge i/ili proizvod bez da se ograđuje od provođenja istih usprkos saznanju o nepoštivanju i/ili odstupanju korisnika od Odredbi i uvjeta.

2. Opseg usluga

2.1 Tijekom trajanja sporazuma, H. d. korisniku pruža sljedeće usluge:

(a) Društvo H. d. korisniku će omogućiti prostor za pohranu koji se koriste na sustavima društva H. d., a kojima korisnik može pristupiti internetskim putem („prostor za pohranu”); vidi odjeljak 4.

(b) Društvo H. d. korisniku ustupa mrežni pristup softveru kojim se korisniku omogućava stvaranje jednostavnih mrežnih mjesta s unaprijed određenim izgledom i automatski stvorenim tekstovima te pohranjivanje navedenih stavki u prostor za pohranu i/ili dozvoljavanje pristupa trećim stranama („Software”); vidi odjeljak 5..

(c) Funkcionalni djelokrug softvera uključuje i takozvanu „uslugu potraživanja” preko koje društvo H. d. korisniku omogućuje automatski prijenos objavljenih informacija o svojoj lokalnoj dostupnosti na svojoj mrežnoj stranici (tj. posebice oni detalji o korisnikovoj lokalnoj dostupnosti i onoj u određenom vremenu, npr. adresa tvrtke i radno vrijeme) pružateljima usluga treće strane. Vidi klauzulu 6.

(d) Društvo H. d. korisniku će ponuditi poddomenu pod imenom domene društva H. d. „eatbu.com”, kao što je npr. xyz.eatbu.com, a koju korisnik može odabrati ovisno o dostupnosti te koja je povezana s prostorom za pohranu („poddomena”); vidi odjeljak 7.

(e) Društvo H. d. može, s vremena na vrijeme, korisniku pružiti dodatne usluge, posebice one koje se tiču postavki softvera i služenja njime („usluge savjetovanja”); vidi odjeljak 8.

2.1 Društvo H. d. korisniku može pružiti dodatne usluge vezane uz softver i prostor za pohranu, a čiji se opseg dogovorio s korisnikom te koji se pruža, u svakom slučaju, odredbama ovih Općih odredbi i uvjeta.

2.2 Društvo H. d. može prilagoditi usluge i druge pogodnosti najnovijim tehničkim dostignućima i potrebama uzimajući u obzir da je dotična prilagodba korisniku unutar razumnih granica. Društvo H. d. može prekinuti navedene i druge usluge u razumno najavljenom vremenskom razdoblju. Društvo H. d. pravovremeno će izvijestiti korisnika o prekidu usluga.

2.3 U svrhu ponovnog financiranja svojih troškova za ovu uslugu H.d pridržava pravo prikazivanja komercijalnih oglasa na izrađenom mrežnom mjestu nalogodavca. H.d. osigurava da opseg i učestalost prikazivanja oglasa ne predstavljaju smetnju stvarnoj svrsi mrežnog mjesta. Za sadržaj oglasa odgovorna su poduzeća za oglašavanje.

3. Obveze korisnika

3.1 Korisniku je obveza poslovne i kontaktne podatke navedene tijekom sklapanja ugovora održavati ažurnima tijekom ugovornog razdoblja te u što kraćem razdoblju, pisanim putem ili elektroničkom poštom, obavijestiti društvo H. d. o bilo kakvim promjenama. Korisnik također mora osigurati redovitu provjeru elektroničke pošte koju je dao društvu H. d. kako bi primao informacije važne za ugovor.

3.2 Pristupni podatci koje je korisniku dodijelilo društvo H. d. ne smiju se dijeliti s trećim stranama, a trećim stranama trebao bi se onemogućiti pristup. Korisnik će žurno obavijestiti društvo H. d. ukoliko opravdano sumnja na moguću zlouporabu dodijeljenih pristupnih podataka ili ima saznanje o istoj. U ovom slučaju, društvo H.d. ovlašteno je privremeno blokirati korisnikove pristupne podatke prostoru za pohranu i softveru dok se ne otkloni sumnja na zlouporabu. Ako uistinu postoji slučaj zlouporabe, društvo H. d. ovlašteno je trajno onemogućiti pristupne podatke te korisniku dodijeliti druge pristupne podatke.

3.3 Korisnik je svjestan da se njegovo mrežno mjesto može povezati s društvom H. d. Korisnik će stoga poduzeti sve nužne korake da usluge koje nudi korisnik i usluge koje nudi društvo H. d. ili treće strane drži odvojenima u smislu njihova sadržaja.

3.4 Otkrije li korisnik da njegovo korištenje usluga ili drugih pogodnosti vodi kršenju zakona, korisnik će smjesta biti dužan prestati s takvom primjenom i prekinuti s povredom zakona te izbrisati bilo kakav nezakonit sadržaj.

4. Posebne odredbe prostora za pohranu

4.1 Prostor za pohranu korisniku se dodjeljuje besplatno. Prema tome, društvo H. d. ne može jamčiti posebnu dostupnost prostora za pohranu. Nadalje, prostor za pohranu neće biti dostupan tijekom nužnog održavanja. Društvo H. d. težit će bilo koju štetu počinjenu radovima održavanja svesti na najmanju moguću. Prije zaključivanja sporazuma, društvo H. d. korisnika će izvijestiti o ostalim specifikacijama učinkovitosti prostora za pohranu.

4.2 Korisnik se obvezuje i jamči da će se sve datoteke, uključujući HTML i ostale dokumente, tekstove, slike, grafike, vrstu slova, videozapise itd. („sadržaj”), pohraniti, objaviti i/ili učiniti dostupnima na prostoru za pohranu i/ili pomoću softvera, a u skladu s primjenjivim zakonom. Korisnik će izričito pohranjivati samo sadržaj u prostoru za pohranu i/ili uz pomoć softvera za koji korisnik ima potrebna prava, uključujući prava korištenja i iskorištavanja (licenciju) koja spadaju pod zakon o autorskom pravu, a da takav sadržaj ne krši nikakva osobna prava trećih osoba . Nadalje, korisnik neće pohranjivati i objavljivati sadržaj koji je amoralan, posebice pornografski, rasistički ili diskriminirajući po prirodi i/ili ga učiniti dostupnim na prostoru za pohranu i/ili pomoću softvera. Društvo H. d. bit će ovlašteno izbrisati bilo koji sadržaj pohranjen u prostoru za pohranu i/ili pomoću softvera koji krši ovaj odjeljak 4 i o kojem su društvo H. d. informirale državne agencije, sudovi, nositelji prava ili druge treće strane ili o kojem na drugi način dobije saznanje.

4.3 Korisnik će društvu H. d. omogućiti nužna prava na sav sadržaj koji korisnik pohranjuje, objavljuje i/ili čini javno dostupnim na prostoru za pohranu i/ili uz pomoć softvera, posebice ona prava potrebna za pohranu sadržaja, njegove tehničke prilagodbe, njegovu javnu dostupnost i njegovo umnožavanje . Društvo H. d. može imati pristup korisnikovom prostoru za pohranu ako je to tehnički nužno za pružanje i/ili objavljivanje sadržaja te ako to udovoljava ugovorom dodijeljenoj ovlasti.

4.4 Nadalje, korisnik ne smije pokretati ili dogovoriti pokretanje nikakve automatske obrade, skripti, softvera ili drugih podataka i/ili sadržaja na prostoru za pohranu i/ili poduzimati nikakve korake ili naložiti poduzimanje nikakvih koraka (pomoću softvera), a koji bi čak i neznatno onemogućili sustav, mreže i/ili drugi hardver i softver kao što su mrežne sastavnice društva H. d. i/ili trećih strana. U slučaju da društvo H. d. dobije saznanje o takvoj šteti, društvo H. d imat će ovlaštenje takvu štetu prekinuti i/ili spriječiti.

4.5 Korisnik će, na dnevnoj bazi, stvoriti sigurnosne kopije podataka kako bi se mogao obnoviti sadržaj prostora za pohranu bez ikakvog dodatnog troška.

4.6 Korisnik jedino ona mrežna mjesta koja su stvorena pomoću softvera može učiniti javno dostupnima na prostoru za pohranu.

5. Posebne odredbe softvera

5.1 Korisniku će se odobriti pristup softveru isključivo za stvaranje mrežnog mjesta za korisnika te za upravljanje svojim prostorom za pohranu. Društvo H. d. će na točki primopredaje odobriti pristup javnoj mreži.

5.2 Korisnik ne smije pristupiti ni koristiti softver za treću stranu ili u druge svrhe. Korisnik izričito neće biti ovlašten umnožavati softver, omogućiti pristup softveru trećim stranama, rastavljati softver ili ga preinačiti ni na koji način.

6. Posebne odredbe usluge potraživanja

6.1 Društvo H. d. korisniku omogućuje objavu informacija o svojoj lokalnoj dostupnosti na mrežnoj stranici koju je stvorio korisnik služeći se softverom (npr. adresa i radno vrijeme) te, u isto vrijeme prijenos podataka pružateljima usluga treće strane za objavu na internetskim platformama kojima one upravljaju.

6.2 Društvo H. d. korisniku je dužno do daljnjeg pružiti uslugu potraživanja; ovo se primjenjuje u slučajevima koji se odnose na automatski prijenos sadržaja usluzi Google My Business koju korisnik koristi te se u ovu svrhu služi softverom.

6.3 Prijenos ovih podataka dodatnim pružateljima usluga trećih strana predstavlja neobaveznu uslugu koju pruža društvo H. d. kao dio usluge potraživanja, a kojom se korisnik može i ne mora željeti služiti. Ako se korisnik želi služiti ovom uslugom, ovim putem u isto vrijeme pristaje na prijenos ovih podataka pružateljima usluga treće strane koje je odabrao.

6.4 Društvo H. d. može okončati „uslugu potraživanja” u bilo koje vrijeme i prema vlastitom nahođenju (npr. ako pružatelji usluga treće strane više ne nude određene usluge). Pri ovakvoj odluci, društvo H. d. uzet će u obzir zakonom zaštićene interese korisnika.

7. Posebne odredbe za poddomene

7.1 Kada registrira poddomenu pri društvu H. d., korisnik se mora složiti s uvjetima Internetske korporacije za dodijeljene nazive i brojeve (ICANN), a koja je subjekt koji dodjeljuje domene .com. Korisnik smije registrirati najviše tri poddomene pri društvu H. d.

7.2 Korisnik se obvezuje i jamči da će poddomenu odabrati isključivo u skladu s primjenjivim zakonom i da će, posebice, za imena poddomene korisnik odabrati samo ona za koja korisnik ima prava, uključujući prava na zaštitni znak i/ili na ime. Nadalje, korisnik neće registrirati nikakva imena domene za poddomenu koji krše javni poredak ili su amoralni. Društvo H. d. bit će ovlašteno izbrisati bilo koju odabranu poddomenu koja krši ovaj odjeljak 7.2 i o kojem su društvo H. d. informirale državne agencije, sudovi, nositelji prava ili druge treće strane ili o kojem na drugi način dobije saznanje.

8. Posebne odredbe za usluge savjetovanja

8.1 Društvo H. d. korisniku može pružiti usluge savjetovanja, posebice one usluge koje se tiču prvotnih postavki softvera, najbolje moguće dugoročno služenje softverom (npr. koje sadržaje dodati) te kako ovakvo služenje može poboljšati cjelokupno poslovanje korisnika. Usluge savjetovanja nadalje mogu uključivati preporuku dodatnih alata i usluga korisniku koji odgovaraju softveru.

8.2 Usluge savjetovanja mogu obavljati naša povezana društva. Prilog ovih Odredbi i uvjeta sadržava podatke o tomu koje povezano društvo pruža usluge savjetovanja u mjestu poslovanja korisnika. Prihvaćanjem ovih Odredbi i uvjeta, korisnik pristaje na mogućnost primanja usluga savjetovanja od povezanog društva sa sjedištem u mjestu poslovanja korisnika.

8.3 Pri pružanju usluga savjetovanja, društvo H. d. dijeli osobne i ostale podatke s određenim povezanim društvom kako bi takvom društvu omogućilo pružanje gore navedenih usluga.

8.4 Društvo H. d. ne jamči nikakve određene razine usluge ili određenu/neprekidnu dostupnost usluga savjetovanja.

9. Posebne odredbe za usluge savjetovanj

9.1 Bez obzira na odjeljak 2.1(d), korisnik može registrirati svoje vlastito ime domene i/ili koristiti već registrirano ime domene te ga povezati s prostorom za pohranu. Društvo H. d. uputit će korisnika na vanjskog pružatelja usluge za registraciju. Sporazum za registraciju ovakvog vlastitog imena domene zaključuje se između korisnika i vanjskih pružatelja usluga. Društvo H. d. neće biti ni ugovorna strana ni ikakva druga strana u tom sporazumu.

9.2 Društvo H. d. omogućit će korisniku tehničku podršku za povezivanje svoga vlastitog imena domene s prostorom za pohranu.

10. Zaključivanje ugovora, uvjet, raskid

10.1 Korisnik nudi zaključivanje ugovora za služenje prostorom za pohranu i softverom temeljem ovih Općih odredbi i uvjeta na način da se registrira za pristup prostoru za pohranu i softveru na mrežnom mjestu koje je omogućilo društvo H. d. Početak pružanja usluge društva H. d. obično započinje kada društvo H. d. registraciju prihvati.

10.2 Ugovor je zaključen na neograničeno vrijeme te ga korisnik može raskinuti u bilo koje vrijeme, a društvo H. d. uz otkazni rok od dva (2) tjedna.

10.3 Raskidi se obavljaju pisanim putem ili elektroničkom poštom.

10.4 Pravo strana na raskid ugovora bez najave s valjanim razlogom ostaje nepromijenjeno. Valjan razlog primjenjuje se posebice kada korisnik zloupotrijebi obveze koje proizlaze iz klauzula 3, 4, 5, 7, 12.2 i 12.3.

10.5 Kada raskid sporazuma stupi na snagu, društvo H. d. izbrisat će sve korisnikove podatke unutar trideset (30) dana, osim ako korisnik sam podatke ne izbriše uz pomoć softvera ili osim ako ne postoji pravna obveza čuvanja podataka. U ovom slučaju, podatci se brišu nakon što je isteka odgovarajućeg razdoblja zadržavanja podataka.

11. Jamstvo i odgovornost, odšteta

11.1 Društvo H. d. jedino će korisnika obeštetiti za one štete koje su posljedica namjerno prikrivenih nedostataka usluga. Društvo H. d. neće snositi nikakvu daljnju odgovornost za nedostatke vlasništva i/ili materijalne nedostatke za usluge i pogodnosti koji su dodijeljene besplatno.

11.2 Društvo H. d., njegovi posrednici ili pravni zastupnici odgovorni su za usluge jedino u slučajevima namjernog djelovanja, krajnje nepažnje ili kažnjivih povreda protiv života, tijela ili zdravlja te iz zle namjere. Odgovornost pod njemačkim Zakonom o odgovornosti za proizvode ostaje nepromijenjena.

11.3 Korisnik će osloboditi društvo H. d., njegove posrednike i pravne zastupnike, kao i tvrtke povezane s društvom H. d., na njihov prvi zahtjev a prema članku 15. njemačkog Zakona o dioničkim društvima – AktG („Povezana društva”), od potraživanja treće strane upućenih protiv društva H. d., njegovih posrednika, pravnih zastupnika i/ili tvrtki povezanih s društvom H. d. s obzirom na usluge ili u vezi s istima, uključujući i potraživanja treće strane s obzirom na nezakonitu uporabu podataka i/ili izostanak privole osoba čiji se podatci obrađuju i/ili povrede prava osobnosti korisnikovih zaposlenika. Odšteta također uključuje potrebne pravne troškove i troškove arbitraže.

11.4 Ograničenja odgovornosti navedena u odjeljcima 11.1 i 11.2 sukladno se primjenjuju i u našim povezanim društvima.

11.5 Jedino je korisnik odgovoran za sadržaj i ime poddomene. Korisnik će, stoga, na prvi zahtjev obeštetiti i neće smatrati odgovornima društvo H. d., njegove posrednike i pravne zastupnike, kao i sve tvrtke povezane s društvom H. d. prema odjeljku 15. njemačkog Zakona o dioničkim društvima („povezana društva”) za bilo koja potraživanja treće strane usmjerene protiv društva H. d., njihovih posrednika, pravnih zastupnika i/ili tvrtki povezanih s društvom H. d. s obzirom na usluge i druge pogodnosti ili u vezi s istima. Ovo će se posebice primijeniti za sve zaštitne znakove, autorska prava, zaštite podataka i povrede tržišnog natjecanja. Odšteta će također uključivati nužne pravne troškove kao i troškove arbitražnog postupka.

12. Zaštita podataka, povjerljivost

12.1 Obrada osobnih podataka u vezi s pružanjem usluga društva H. d. podložna je Pravilniku o zaštiti privatnosti, a koji je uvijek dostupan na mrežnom mjestu navedenom u opisu usluga.

12.2 Dokle god društvo H. d. obrađuje osobne podatke u ime korisnika, primjenjuje se Ugovor o obradi podataka priložen ovim Odredbama i uvjetima.

12.3 Strane su dužne ne otkrivati povjerljive podatke trećim stranama čak i poslije isteka ugovornog razdoblja i ne koristiti ih u druge svrhe koje ne proizlaze iz ugovora. Sve korisniku dostupne informacije koje se tiču tehničkih podataka te znanja i iskustva, kao i ostale informacije koje su jedna ili dvije strane obilježile kao povjerljive te one koje imaju gospodarsku važnost smatraju se povjerljivima. Ovo izrijekom uključuje poslovne tajne i trgovačke tajne

12.4 Obveza tajnosti ne primjenjuje se na informacije s kojima je druga strana ili javnost otprije upoznata a da niti jedna strana ne krši klauzulu 12.2, ili na informacije koje moraju postati dostupnima pravnim, sudskim ili službenim nalogom, ili koje će detaljno provjeravati treće strane koje će biti dužne održati tajnost u opsegu namjeravanog stjecanja tvrtke.

13. Naknada

13.1 Usluge se pružaju u osnovnoj verziji bez naknade. H.D. zadržava pravo zahtijevati odvojene naknade za pojedine dijelove usluga / značajki. Isto se odnosi i na usluge koje pružaju treće strane, poput onih koje se pružaju u sklopu proširenih usluga. Cijene proizlaze iz zasebnog cjenika ili komercijalnih ponuda prikazanih na mreži. U slučaju narudžbe, klijent će dobiti odgovarajuću e-poruku s potvrdom sa svim relevantnim podacima.

13.2 Klijent je dužan u cijelosti platiti naknadu koju duguje u roku plaćanja. Ako kupac ima zaostala potraživanja s plaćanjem, H.d. pravo zadržati izvršenje dok se ne izvrši plaćanje ili otkazati postojeći ugovor iz važnog razloga nakon drugog neuspjelog zahtjeva za plaćanjem. U ovom slučaju, H.d zadržava pravo na naknadu štete i drugih potraživanja.

13.3 Klijent ne treba platiti naknadu budući da je kupac otkupio pravo na korištenje uslugama koje pruža jedno od pridruženih društava koje naznači društvo H.d.

14. Ostale odredbe

14.1 Društvo H. d. može podugovoriti bilo koji ili sve uredbe u vlasništvu društva H. d. pod ovim sporazumom, posebice usluge. Društvo H. d. može prenijeti ovaj sporazum povezanom društvu u skladu sa stavkom 15. njemačkog Zakona o dioničkim društvima – AktG, s prethodnom najavom, osim ako to korisniku nije neprihvatljivo. Takav prijenos također može značiti da su prava i obveze iz sporazuma podijeljeni između društva H.d i povezanog društva, pod uvjetom da se time ne stavlja kupac u nepovoljan položaj. Za izbjegavanje sumnje, ako se prijenosom podliježe plaćanju poreza na dodanu vrijednost u državi u kojoj se kupac nalazi, to se ne smatra nerazumnim ili nepovoljnim za kupca koji ima pravo povratiti takve poreze kroz povrat.

14.2 Društvo H. d. može izmijeniti ove Odredbe i uvjete s prethodnom najavom, uključujući i predviđene izmjene prema korisniku. Društvo H. d. može izmijeniti Odredbe i uvjete jedino do mjere do koje je to korisniku prihvatljivo, ako izmjene ne utječu na ključne ugovorne obveze te ako korisnik, kao ishod izmjene, nije na gubitku. Korisnik može uložiti pritužbu na izmjene Odredbi i uvjeta unutar četiri (4) tjedna od primitka obavijesti ili raskinuti ugovor bez prethodne obavijesti. Dokle god korisnik ne ulaže prigovor izmjenama Odredbi i uvjeta ili to ne učini u navedenom roku, korisnik će se smatrati suglasnim s izmjenama Odredbi i uvjeta. Društvo H. d. obavijestit će korisnika o posljedicama izostalog prigovora te o pravu raskida ugovora bez prethodne obavijesti u slučaju najave izmjena Odredbi i uvjeta.

14.3 Ukoliko je odredba ovog ugovora potpuno ili djelomično nevažeća, neispravna, neizvediva ili neprovediva ili se takvom pokaže („neispravna odredba”), tada ovo neće utjecati na pravovaljanost ili mogućnost izvršenja ostalih odredbi. Umjesto toga, sukladno smislu i svrsi ugovora, strane će poduzeti mjere zamjene neispravne odredbe onom koja bi, da se u počeku prepoznala neispravnost prvotne odredbe, bila najbliža potencijalno dogovorenoj. Ako se neispravnost odredbe odnosi na mjerenje izvedbe ili na njome utvrđeno vrijeme (vremensko ograničenje ili rok), tada će odredba biti u skladu sa zakonski dozvoljenom mjernom razinom najbližom prvotno utvrđenoj. Isto se odnosi i na bilo koji propust u ovom ugovoru. Izričita namjera strana jest da ova klauzula o raskidivosti ne rezultira okretanjem tereta dokazivanja, već da se članak 139. njemačkog Građanskog zakona (BGB) u potpunosti izuzme.

14.4 Ugovor i sva potraživanja i prava koji iz njega proizlaze ili su s njim u vezi isključivo su podložni njemačkom zakonu, izuzev kolizije prava , i moraju se interpretirati i provoditi u skladu s njemačkim zakonom. Isključuje se primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG). Mjesto obavljanja djelatnosti jest Düsseldorf.

14.5 Jedino mjesto nadležnog suda za sve parnične postupke koji proizlaze iz ovog ugovora ili su u vezi s njim, njegovim zaključivanjem ili provođenjem, jest Düsseldorf.

Status October 2020./AG

DISH WEBSITE_B2B_TC_V6_October_2020_hr

Ugovor o obradi podataka

Potvrđujući gore navedene Opće uvjete i odredbe, korisnik („voditelj obrade”) i društvo H. d. („izvršitelj obrade”), skupno navedeni kao „strane”, a pojedinačno kao „strana”, također zaključuju i sljedeći Sporazum o obradi podataka.

Preambula

U okolnostima poslovanja i u skladu s gore navedenim Općim odredbama i uvjetima, izvršitelj obrade zaprima osobne podatke za koje je voditelj obrade odgovoran. Strane se slažu s odredbama ovog Sporazuma o obradi podataka kako bi djelovale sukladno obvezama zaštite podataka dotičnih strana sukladno Europskom zakonu o zaštiti podataka, posebice Općoj uredbi o zaštiti podataka (članak 28. Uredbe OUZP).

1. Definicije

1.1 Osobni podatci podrazumijevaju bilo koju informaciju povezanu s fizičkom osobom kojoj je identitet utvrđen ili se može utvrditi („dotična osoba”). Fizička osoba odnosi se na pojedinca čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet dotične fizičke osobe (u daljnjem tekstu „podatci”).

1.2 Obrada podataka u nečije ime jest prikupljanje, obrada ili služenje podatcima od strane izvršitelja obrade u ime voditelja obrade.

2. Tema i sadržaj naloga

2.1 Tema i trajanje naloga

Detalji i trajanje naloga proizlaze iz gore navedenih Općih odredbi i uvjeta.

2.2 Vrsta podataka

    • Glavni osobni podatci (npr. ime, prezime, datum rođenja)

    • Kontaktni podatci (npr. telefonski broj, adresa elektroničke pošte, adresa stanovanja)

    • Mjesto, datum i vrijeme rezervacije korisnika načinjene softverom

    • Adrese IP

2.3 Svrha prikupljanja, obrade i korištenja podataka

Svrha prikupljanja, obrade ili korištenja podataka detaljnije je opisana u Općim odredbama i uvjetima te u Pravilniku o zaštiti privatnosti.

2.4 Priroda i opseg prikupljanja, obrade i korištenja podataka

Priroda i opseg prikupljanja, obrade ili korištenja podataka detaljnije je opisana u Općim odredbama i uvjetima te u Pravilniku o zaštiti privatnosti.

2.5 Kategorije dotičnih osoba

Korisnici korisnika

2.6 Tehničke i organizacijske mjere

(a) Tehničke i organizacijske mjere koje izvršitelj treba implementirati izložit će se u prilogu ovog Sporazuma o obradi podataka (vidi dolje). Izvršitelj obrade redovito će, o vlastitom trošku, prilagođavati ove mjere prethodnim dostignućima ako dogovorena razina zaštite nije umanjena i ako su odgovorne osobe žurno obaviještene.

(b) Prije početka obrade koji je ovim ugovorom utvrđen,izvršitelj obrade dužan je voditelju obrade dozvoliti izravnu suglasnost s tehničkim i organizacijskim mjerama. Sukladno točki 2.10, ne utječe se na revizijsko pravo voditelja obrade.

(c) Izvršitelj obrade osigurat će da sustavi obrade podataka, koji su u okvirima Sporazuma o obradi podataka, udovoljavaju standardima „ugrađene privatnosti” i „zadane privatnosti” te da su u skladu s prethodnim dostignućima.

2.7 Ispravak, brisanje i blokiranje podataka, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor

(a) Prava osoba uključenih u obradu podataka koju obavlja izvršitelj obrade, posebice pravo na ispravak, brisanje i blokiranje, prenosivost podataka i protivljenje ostvarivat će se u odnosu na voditelja obrade. Samo on odgovoran je za zaštitu ovih prava.

(b) Tijekom rada za voditelja obrade, izvršitelj obrade dužan je proslijediti svaki zahtjev koji su mu poslale osobe na koje voditelj obrade ima utjecaj, a kako bi se podaci pravovaljano i pravovremeno obradili. Ako voditelj i izvršitelj obrade zajedno djeluju kao odgovorne vanjske osobe, izvršitelj obrade ovlašten je neovisno odgovoriti na zahtjev.

(c) Izvršitelj obrade također je dužan pomoći voditelju obrade odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama, u skladu s njegovom obvezom da odgovori dotičnim osobama.

(d) U skladu s uputama voditelja obrade, izvršitelj obrade će smjesta ispraviti, obustaviti i/ili izbrisati podatke, ne kasnije od pet (5) dana, te do tog roka obavijestiti izvršitelja obrade.

2.8 Dužnosti izvršitelja obrade

(a) Izvršitelj obrade može prikupljati, obrađivati i koristiti podatke u kontekstu naloga i evidentiranih uputa voditelja obrade.

(b) Izvršitelj obrade treba, u redovitim vremenskim intervalima, udovoljavati tehničkim i organizacijskim mjerama određenima klauzulom 2.6 ovog Sporazuma te ga predočiti na zahtjev.

(c) Službenik za zaštitu podataka imenuje se, pri izvršitelju obrade, kao osoba za kontakt. Službeniku za zaštitu podataka može se obratiti putem privacy@hd.digital. Ako je to potrebno, izvršitelj podataka također imenuje predstavnika u skladu s uvjetima članka 27. Uredbe OUZP.

(d) Izvršitelj obrade odgovoran je za čuvanje povjerljivosti. Bilo koja osoba pri izvršitelju obrade ovlaštena pristupiti podatcima voditelja obrade trebat će preuzeti dužnost čuvanja povjerljivosti ili poštovati prihvatljive profesionalne tajne te je se treba obavijestiti o posebnim dužnostima zaštite podataka koje proizlaze iz ovog Sporazuma, kao i o postojećim uputama i svrsi. Izvršitelj obrade pisanim će putem dokumentirati ove dužnosti te ih predočiti na zahtjev voditelja obrade.

2.9 Opravdanost uvjeta podugovaranja

(a) Opravdanost podugovorne veze dozvoljena je. Izvršitelj obrade unaprijed će obavijestiti voditelja obrade o odgovarajućoj izmjeni. Voditelj obrade ima pravo uložiti prigovor.

(b) U slučaju da se zadužuju drugi izvršitelji, izvršitelj obrade ugovorom će osigurati da se izvršiteljeve dužnosti dodijeljene ovim Sporazumom također primjenjuju i kod drugog izvršitelja.

(c) Jednokratno i redovito, tijekom podugovornog razdoblja, izvršitelj obrade nadgledat će tehničke i organizacijske mjere koje su poduzeli drugi izvršitelji kako bi zaštitio dane podatke. Prijenos podataka dozvoljen je jedino ako je drugi izvršitelj obrade proveo nužne tehničke i organizacijske mjere, barem u skladu s odredbama ovog Sporazuma o obradi podataka.

(d) Izvršitelj obrade u potpunosti je odgovoran za podugovaratelje koje zapošljava.

2.10 Revizijska prava voditelja obrade

Voditelj obrade ovlašten je provjeriti sukladnost s mjerodavnim propisima o zaštiti podataka i Sporazumom o obradi podataka tijekom redovnog radnog vremena. Izvršitelj obrade pristaje voditelju obrade pružiti sve informacije koje su prihvatljivo nužne za provođenje nadzora tijekom prihvatljivog vremenskog razdoblja. Tamo gdje voditelj obrade smatra da je potrebna izravna revizija izvršitelja obrade potonji će, da bi voditelj obrade mogao provesti reviziju, osigurati pristup uredu izvršitelja obrade te izravnu provjeru pohranjenih podataka i programa za obradu podataka. Voditelj obrade ima pravo ovlastiti treću osobu (ispitivača) za provođenje provjere, a ista će se imenovati za svaki zasebni slučaj. Voditelj obrade mora najaviti provedbu takve revizije pisanim putem, najmanje dvadeset (20) radnih dana unaprijed. Voditelj obrade snosi trošak provođenja revizije te troškove nastale kod izvršitelja obrade, pri uobičajenim tržišnim stopama.

2.11 Obavijesti o prekršajima izvršitelja obrade

(a) Izvršitelj obrade obavijestit će voditelja obrade bez odgode, a najkasnije unutar četrdeset osam (48)sati od otkrivanja svih slučajeva u kojima su izvršitelj obrade ili osobe ili podugovaratelji koje je zaposlio/-la povrijedili pravila kojima se regulira zaštita podataka voditelja obrade ili uvjete navedene u Sporazumu.

(b) Voditelj obrade bit će obaviješten o svakom slučaju gubitka, nezakonitog prenošenja ili računa/priznanica trećih strana, bez obzira na uzrok. Izvršitelj obrade će, u savjetovanju s voditeljem obrade, poduzeti odgovarajuće mjere kako bi zaštitio podatke te umanjio moguće nepovoljne posljedice za sve uključene osobe. Izvršitelj obrade pomoći će voditelju obrade pri ispunjavanju ovih obveza do te mjere u kojoj se odgovorne osobe pridržavaju obveza ove objave.

2.12 Upute voditelja obrade

(a) Obrada podataka voditelja obrade koju provodi izvršitelj obrade provodit će se isključivo u kontekstu Sporazuma o obradi podataka te posebnih uputa koje daje izvršitelj obrade.

(b) Izvršitelj obrade će se, bez odgode, pridržavati (pojedinačnih) uputa koje se odnose na prirodu, opseg i metodu obrade ili, ako je to primjenjivo, unutar vremenskog ograničenja koje je zadao voditelj obrade.

(c) Izvršitelj obrade obavijestit će voditelja obrade bez odgode ako, prema mišljenju izvršitelja obrade, upute koje je dao voditelj obrade krše uredbe o zaštiti podataka. Izvršitelj obrade imat će ovlast obustaviti provedbu dotične upute dok je voditelj obrade ne odobri ili promijeni.

2.13 Brisanje nakon završetka naloga

Nakon završetka ugovorenog posla, izvršitelj obrade dužan je predati sve podatke obrađene za voditelja obrade ili ih, bez prethodne suglasnosti voditelja obrade, uništiti u skladu sa zaštitom podataka ili sukladno prethodnom djelovanju. Izuzima se pravo zadržavanja glede dokumenata, podataka, obrade i rezultata korištenja te pripadajućih nosača podataka, osim ako zakon Europske unije ili zemlje članice EU ne zahtijeva pohranu podataka.

3. Daljnje obveze izvršitelja obrade

3.1 Izvršitelj obrade dane podatke koristi za obradu podataka i ni u koje druge svrhe. Bez znanja i prethodnog pisanog odobrenja voditelja obrade, kopije ili duplikati ne bi se trebale izraditi osim ako to ne proizlazi iz usluga prema nalogu Sporazuma o obradi podataka. Izvršitelj obrade pobrinut će se da su podatci koje obrađuje za voditelja obrade odvojeni od drugih podataka. Prijenos podataka voditelja obrade trećim stranama od strane izvršitelja obrade neće se odviti bez pisane privole voditelja obrade.

3.2 Izvršitelj obrade pružit će prihvatljivu razinu pomoći odgovornima u obrani od potraživanja osnovanih na namjeri povrede uvjeta zaštite podataka ili stvarnoj povredi istih. Voditelj obrade će, sa svoje strane, istražiti pritužbe osoba čiji se podatci obrađuju u kontekstu svoje odgovornosti za zaštitu podataka na odgovarajući način te obraditi pritužbe osoba čiji se podatci obrađuju.

3.3 Izvršitelj obrade suglasan je da se informacija daje osobama na koje utječe, a na osnovi prava na informacije, isključivo preko voditelja obrade ili osobe koju je voditelj obrade za to ovlastio. Izvršitelj obrade voditelju obrade dužan je pravovremeno pružiti traženu informaciju te istom pružiti potporu. Ako sam izvršitelj obrade također djeluje kao vanjski voditelj obrade, na ove se upite može sukladno tomu odgovoriti, a voditelj obrade sukladno tomu može se obavijestiti.

3.4 Izvršitelj obrade pomoći će voditelju obrade u pripremi potrebnih proceduralnih lista gdje je to primjenjivo.

3.5 Izvršitelj obrade pomoći će voditelju obrade pri obavljanju procjena učinka na zaštitu podataka kada bi vrsta obrade mogla dovesti do visoke razine potencijalne ugroze prava i sloboda fizičkih osoba.

3.6 Izvršitelj obrade suglasan je, bez odgode, obavijestiti voditelja obrade o rezultatima provjere koju su izvršila nadležna tijela za provjeru zaštitu podataka dokle god je to u vezi s ovim Sporazumom. Izvršitelj obrade izvijestit će odgovorne o bilo kojim pritužbama koje su podnijela nadležna tijela za provjeru zaštite podataka, a koje se tiču opsega odgovornosti izvršitelja obrade te će isti, u skladu sa zakonom, načiniti nužne ispravke.

4. Odgovornost

4.1 Voditelj obrade odgovoran je za dopuštenje obrade podataka, kao i za zaštitu prava osoba čiji se podatci obrađuju.

4.2 Odstupanjem od točke 4.1, izvršitelj obrade odgovoran je za potraživanja osoba čiji se podatci obrađuju, a koje proizlaze iz povreda zakonskih odredbi na snazi ili onih iz Sporazuma o obradi podataka.

4.3 U vezi s voditeljem obrade, izvršitelj obrade jedino je odgovoran za namjernu i krajnju nepažnju unutar zakonski dozvoljenog izuzeća odgovornosti i ograničenja.

5. Završne odredbe

5.1 Voditelj obrade žurno će i u potpunosti obavijestiti izvršitelja obrade ako pronađe pogreške ili nepravilnosti u izvršiteljevoj obradi podataka tijekom revizije.

5.2 Ovaj Sporazum o obradi podataka može se izmijeniti prema istim odredbama i uvjetima kao što je prethodno izneseno Općim odredbama i uvjetima.

5.3 Nepravovaljanost jedne odredbe ovog Sporazuma ili više njih ne utječe na valjanost Sporazuma o obradi podataka. U slučaju nevaljanosti jedne odredbe ovog Sporazuma ili više njih, strane će prihvatiti pravno djelotvornu zamjensku odredbu u okviru ekonomičnosti, a u odnosu na nevaljanu odredbu. Isto se odnosi i na slučaj propusta.

5.4 Ovaj Sporazum podliježe istim pravima kao i gore navedene Opće odredbe i uvjeti.

5.5 U slučaju proturječja između Sporazuma o obradi podataka i drugih sporazuma sklopljenih među stranama, prevladavaju odredbe Sporazuma o obradi podataka.

Status: October 2020./AG

Tehničke i organizacijske mjere

Uzimajući u obzir prethodna dostignuća, troškove provedbe te prirodu, opseg, okolnosti i svrhe obrade, kao i rizik različitih vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode fizičkih osoba, izvršitelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik; između ostalog, prema potrebi uključujući sljedeće:

• pseudonimizaciju i enkripciju podataka;

• sposobnost trajnog osiguravanja povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sustava i usluga obrade;

• sposobnost brze ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta;

• proces redovitog ispitivanja, procjene i vrednovanja učinkovitosti tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se osigurala sigurnost obrade.

Ne dovodeći u pitanje prethodno, poduzet će se potonje posebne mjere:

1. Regulacija pristupa

Mjere za sprječavanje neovlaštenih osoba da pristupe sustavu obrade podataka koji se koristi u svrhu obrade istih:

• Određivanje ovlaštene skupine osoba i odgovarajućih dokumenata;

• Elektronička kontrola pristupa;

• Dodjela pristupnih identifikacijskih dokumenata (ID);

• Uvođenje smjernica za vanjske osobe;

• Alarm ili osiguranje izvan radnog vremena;

• Distribucija vlasništva u različite sigurnosne zone;

• Uvođenje smjernica za upotrebu ključeva (kartica);

• Sigurnosna vrata (elektroničko otvaranje vrata, čitač identifikacijske dokumentacije, nadzorne kamere);

• Uvođenje mjera za zaštitu na licu mjesta (npr. otkrivanje neovlaštenog upada i dojava o istom).

2. Regulacija pristupa

Mjere za sprječavanje neovlaštenih osoba da se služe sustavom obrade podataka i procedure:

• Određivanje skupine ljudi koji će imati pristup sustavu obrade podataka;

• Uvođenje smjernica za vanjske osobe;

• Zaštita osobnih računala lozinkom.

3. Regulacija pristupa

Mjere kojima se osigurava da se osobama ovlaštenima za služenje metodama obrade podataka omogućuje pristup jedino onim podatcima za koje imaju odobrenje:

• Uvođenje ograničenog prava pristupa sukladno određenim podatcima i dužnostima;

• Obveza identificirati se pri korištenju opreme za obradu podataka (npr. identifikacijskim dokumentom i provjerom identiteta);

• Uvođenje pravila o pristupu i ulogama korisnika;

• Vrednovanje protokola u slučaju štetnog događaja.

4. Regulacija prijenosa

Mjere kojima se osigurava da se podatci ne mogu čitati, kopirati, izmjenjivati ili ukloniti tijekom elektroničkog prijenosa ili tijekom njihovog premještanja ili pohrane na nosače podataka te da je moguće provjeriti i odrediti u kojim se trenutcima omogućuje prijenos podataka upravo na toj osnovi.

• Enkripcija

5. Regulacija unosa

Mjere kojima se osigurava mogućnost da se naknadno potvrdi i utvrdi tko je, i je li, unio, izmijenio ili uklonio podatke s informacijskih sustava.

• Snimanje unosa podataka.

6. Regulacija naloga

Mjere kojima se osigurava da se podatci koji se obrađuju prema nalogu jedino mogu obrađivati u skladu s uputama voditelja obrade.

• Dokumentiranje različitih ovlasti i zaduženja između voditelja obrade i izvršitelja obrade;

• Službeno zaduženje;

• Nadzor radnih rezultata.

7. Regulacija dostupnosti

Mjere kojima se osigurava da su podatci zaštićeni od slučajnog uništenja ili gubitka.

• Provesti plan za redovite sigurnosne kopije;

• Osigurati pohranu sigurnosnih kopija podataka u vodonepropusnim i vatrootpornim ormarićima;

• Uvođenje i redovita kontrola sustava napajanja u slučaju nužde i sustava protupožarne zaštite;

• Uvođenje interventnog plana;

• Protokol pri pojavljivanju krizne situacije i/ili upravljanje kriznom situacijom.

8. Regulacija odvojenosti

Mjere kojima se osigurava da se podatci koji su prikupljeni u različite svrhe mogu obrađivati odvojeno.

• Odvajanje podataka pojedinačnih klijenata izvršitelja obrade.

Status October 2020./AG

PRILOG O PODATCIMA O UGOVORU

Društvo H.d pruža društvu METRO sljedeće podatke:

Datum kreiranja; Osobni račun: zanima ga članstvo u Metrou; Korisničko ime; Račun osobe: E-pošta; Telefon; Račun osobe: mobitel; Nepotvrđeni mobitel, osnivanje: naziv računa; Ulica ustanove, poštanski broj, grad


Cooperation Partner / Partenaire de coopération / Samenwerkingspartner / Socio de cooperación / Suradnički partner / Együttműködési partner / Partner di cooperazione / Partner współpracy / Партнер по сотрудничеству / İşbirliği Ortağı / Партнер співробітництва / Parceiro de Cooperação / Partner pro spolupráci / Kooperations Partner

Austria Austria Belgium Croatia
METRO Cash & Carry Österreich GmbH A1 Telekom Austria AG MAKRO Cash & Carry Belgium NV METRO C&C Zagreb d.o.o.
Metro Platz 1 Lassallestraße 9 Nijverheidsstraat 70 Jankomir 31
2331 Vösendorf 1020 Wien 2160 Wommelgem 10090 Zagreb - Susedgrad
Austria Austria Belgium Croatia
Czech Republic France Germany Germany
MAKRO Cash & Carry CR s.r.o. METRO Cash & Carry France SAS METRO Deutschland GmbH paytec GmbH
Jeremiásova 7/1249 5 rue des Grands Prés Metro-Straße 8 Gewerbestr. 52
15500 Praha 5 92024 Nanterre Cedex 40235 Düsseldorf 82211 Herrsching
Czech Republic France Germany Germany
Hungary Italy Netherlands Poland
METRO Kereskedelmi Kft. METRO Italia Cash and Carry S.p.A. MAKRO Cash & Carry Nederland B.V. MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
Budapark, Keleti 3 Via XXV Aprile, 23 De Flinesstraat 9 Al. Krakowska 61
2041 Budaörs 20097 San DonatoMilanese 1114 AL Amsterdam-Duivendrecht 02-183 Warszawa
Hungary Italy Netherlands Poland
Portugal Romania Russia Slovakia
MAKRO Cash & Carry Portugal, S.A. METRO Cash & Carry Romania srl METRO Cash & Carry OOO METRO Cash & Carry Slovakia, s.r.o.
Rua Quinta do Paizinho, 1 51 N Theodor Pallady Blvd Leningradskoye Shosse, 71 G, bld 2 Senecká cesta 1881
Portela de Carnaxide Building C6, Frame A, Sector 3 125445 Moscow 900 28 Ivanka Pri Dunaji
2794-066 Carnaxide Bucharest
Portugal Romania Russia Slovakia
Spain Turkey Ukraine
MAKRO España METRO Grosmarket Bakirköy Alisveris METRO C&C Ukraine Ltd.
Paseo Imperial, 40 Hizmetleri Ticaret Sirketi Ltd. Sti. 43, Petra Grygorenka Street
28005 Madrid Kocman Caddesi 02140 Kiev
34540 Günesli-Bakirköy (Istanbul)
Spain Turkey Ukraine