Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Hospitality Digital GmbH - WEBOVÁ STRÁNKA DISH

Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (ďalej len „HD“) ponúka spoločnostiam v oblasti hotelového a reštauračného priemyslu (ďalej len „zákazník“) služby, ktoré sú podrobnejšie opísané nižšie (ďalej len „služby“).

Od 1. októbra 2020 („Dátum účinnosti“) už Služby nebude distribuovať a fakturovať výlučne spoločnosť H.d, ale tiež Pridružená spoločnosť zodpovedná za Zákazníka, a to na adresu, ktorú Zákazník poskytol spoločnosti H.d (pozrite si časť 3.1 týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“)). Príslušná Pridružená spoločnosť je uvedená tu(Pridružená spoločnosť, ďalej len „METRO“).

Od Dátumu účinnosti a na základe časti 14.1 týchto VOP, druhej až štvrtej vety, nahradí spoločnosť METRO spoločnosť H.d ako priameho zmluvného partnera existujúceho Zákazníka, a to k 30. septembru 2020, pokiaľ ide o predaj práva na poskytovanie služieb, a nahradí spoločnosť H.d ako zmluvnú stranu v zmluve so Zákazníkom. Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou METRO a Zákazníkom sa bude naďalej riadiť ustanoveniami uvedenými v častiach 12.3 až 12.4, 13.1, 13.2 a 14 týchto VOP.Spoločnosť METRO bude teda oprávnená požadovať od Zákazníka dohodnutú odmenu, a to od Dátumu účinnosti, pokiaľ Zákazník takúto odmenu vopred nezaplatil spoločnosti H.d.Spoločnosť METRO sa zaväzuje zabezpečiť poskytovanie dohodnutých služieb spoločnosťou H.d. Spoločnosť METRO sa tiež zaväzuje odškodniť Zákazníka a zbaviť ho akýchkoľvek nárokov na odmenu uplatnených voči nemu spoločnosťou H.d za Služby poskytované od Dátumu účinnosti.

Od Dátumu účinnosti si Zákazník od spoločnosti HD alebo METRO zakúpi právo na poskytovanie Služieb spoločnosťou H.d (podobne ako v prípade digitálneho poukazu). Realizované Služby bude naďalej poskytovať spoločnosť H.d vo vlastnom mene. Tieto VOP medzi spoločnosťou H.d a Zákazníkom však zostávajú v plnej miere platné a účinné s výnimkou toho, že odmena už nebude splatná spoločnosti H.d v súlade s časťou 13.3 týchto VOP. Oznámenie o ochrane údajov spoločnosti H.d a prípadná dohoda o spracovaní údajov medzi spoločnosťou H.d a Zákazníkom zostávajú v plnej miere platné a účinné.

Platnosť zmluvy medzi Zákazníkom a spoločnosťou H.d automaticky skončí, ak zmluve medzi Zákazníkom a spoločnosťou METRO uplynie platnosť alebo sa ukončí, a naopak. To platí aj v prípade, ak dôjde k ukončeniu niektorej zo zmlúv z dôvodu podľa časti 10.3, aj keď takýto dôvod neexistuje pre druhú zmluvu.

Aby spoločnosť METRO mohla správne fakturovať Služby, spoločnosť H.d. sa zaväzuje poskytnúť spoločnosti METRO údaje požadované spoločnosťou METRO na účely plnenia zmluvy tak, ako je uvedené v Prílohe – Údaje, ktoré sú súčasťou zmluvy, a to vrátane osobných údajov. Právnym základom je skutočnosť, že sa vyžaduje plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679).

Aby Zákazník mohol používať Služby, musí mať používateľský účet na platforme DISH na webovej lokalite www.dish.co.Dohoda o používaní platformy DISH zostáva v plnej miere platná a účinná.

1. Rozsah

1.1 Spoločnosť HD poskytuje služby týkajúce sa „WEBOVEJ STRÁNKY DISH“ výlučne na základe nasledujúcich obchodných podmienok („VOP“).

1.2 Spoločnosť HD poskytuje služby výlučne zákazníkom, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle § 13 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB).

1.3 Odlišné podmienky zákazníka sa neuplatňujú, aj keď ich spoločnosť HD výslovne neodmietne a/alebo poskytne služby a/alebo produkty bez výhrad aj napriek vedomiu opaku a/alebo odchýlok v obchodných podmienkach zákazníka.

2. Rozsah služieb

2.1 Spoločnosť HD poskytuje zákazníkom počas trvania zmluvy tieto služby:

(a) Spoločnosť HD poskytne zákazníkovi úložný priestor, ktorý sa má používať v systémoch HD, ku ktorým má zákazník prístup prostredníctvom internetu („úložný priestor“), pozri oddiel 4.

(b) Spoločnosť HD poskytne zákazníkovi online prístup k softvéru, ktorý mu umožňuje vytvárať jednoduché webové stránky s vopred nastaveným grafickým usporiadaním a automaticky generovanými textami a ukladať ich v úložnom priestore, spravovať úložný priestor a/alebo ho sprístupniť tretím stranám („softvér“), pozri oddiel 5.

(c) Funkčný rozsah použitia softvéru zahŕňa takzvanú „reklamnú službu“, prostredníctvom ktorej spoločnosť HD umožňuje zákazníkovi automaticky prenášať zverejnené informácie o jeho miestnej dostupnosti (t.j. najmä podrobnosti o miestnej a časovej dostupnosti zákazníka, napr. adresa spoločnosti a otváracie hodiny) poskytovateľom tretích strán na ich webovej stránke. Pozri článok 6.

(d) Spoločnosť HD ponúkne zákazníkovi subdoménu s názvom domény „eatbu.com“ spoločnosti HD v súlade so vzorom na xyz.eatbu.com, ktorú si môže zákazník vybrať v závislosti od dostupnosti a ktorá je prepojená s úložným priestorom („subdoména“), pozri oddiel 7.

(e) Spoločnosť HD môže z času na čas poskytnúť zákazníkovi dodatočné služby, najmä pokiaľ ide o nastavenie a používanie softvéru („poradenské služby“), pozri oddiel 8.

2.2 Spoločnosť HD môže zákazníkovi ponúknuť ďalšie služby v súvislosti so softvérom a úložným priestorom, ktorých rozsah použitia je dohodnutý so zákazníkom a ktorý je v každom prípade poskytovaný v súlade s týmito VOP.

2.3 Spoločnosť HD môže prispôsobiť služby a ďalšie výhody s ohľadom na aktuálnosť a technický vývoj alebo potreby, a to za predpokladu, že príslušná úprava je pre zákazníka v rozumných medziach. Spoločnosť HD môže prerušiť poskytovanie služieb a ďalšie služby na základe primeranej výpovednej lehoty. Spoločnosť HD včas informuje zákazníka o ukončení služieb.

2.4 Spoločnosť HD si týmto vyhradzuje právo zobrazovať komerčnú reklamu na webových stránkach vytvorených klientom, aby refinancovala svoje náklady za poskytnutú službu. Spoločnosť HD vždy zabezpečí, aby rozsah a frekvencia reklamného zastúpenia nebola v rozpore so skutočným účelom webovej stránky. Spoločnosti prevádzkujúce reklamu týmto zostávajú zodpovedné za obsah reklamy

3. Povinnosti zákazníka

3.1 Zákazník je povinný uchovávať obchodné a kontaktné údaje uvedené pri uzatváraní zmluvy v aktuálnom znení v priebehu zmluvného obdobia a okamžite informovať spoločnosť HD o akejkoľvek zmene písomne alebo e-mailom. Zákazník musí tiež zabezpečiť, aby e-mailová adresa oznámená spoločnosti HD bola pravidelne aktualizovaná, aby prostredníctvom nej dostával informácie týkajúce sa zmluvy.

3.2 Prístupové údaje, ktoré zákazník dostane od spoločnosti HD, sa nesmú zdieľať s tretími stranami a tiež by im mal k nim byť zabránený prístup. Zákazník bude okamžite informovať spoločnosť HD, ak má odôvodnené podozrenie alebo vedomosť o možnom zneužití poskytnutých prístupových údajov. V takom prípade je spoločnosť HD oprávnená dočasne zablokovať prístupové údaje zákazníka k úložnému priestoru a softvéru, kým nedôjde k odstráneniu podozrenia zo zneužitia. Ak dôjde k skutočnému prípadu zneužitia, spoločnosť HD je oprávnená natrvalo zablokovať prístupové údaje a zákazníkovi priradiť ďalšie prístupové údaje.

3.3 Zákazník si je vedomý, že jeho webová stránka môže byť spájaná so spoločnosťou HD. Zákazník preto podnikne všetky kroky potrebné na to, aby služby ponúkané zákazníkom a služby ponúkané spoločnosťou HD alebo tretími stranami boli oddelené, pokiaľ ide o ich obsah.

3.4 V prípade, že zákazník zistí, že ním využívané služby alebo iné výhody vedú k porušeniu zákona, je povinný okamžite prestať porušovať zákon a upustiť od takéhoto porušovania a vymazať akýkoľvek nezákonný obsah.

4. Osobitné ustanovenia k úložnému priestoru

4.1 Úložný priestor je zákazníkovi poskytovaný bezplatne. Spoločnosť HD preto nemôže zaručiť konkrétnu dostupnosť úložného priestoru. Počas nevyhnutných udržiavacích prác bude úložný priestor nedostupný. Spoločnosť HD sa usiluje o to, aby akékoľvek obmedzenie spôsobené udržiavacími prácami bolo čo najnižšie. Spoločnosť HD poskytne zákazníkovi ďalšie špecifikácie výkonu úložného priestoru pred uzavretím zmluvy.

4.2 Zákazník sa zaväzuje a zaručuje, že všetky súbory vrátane HTML a iných dokumentov, textov, obrázkov, grafiky, fontov, videí atď. (ďalej len „obsah“) budú uložené, zverejnené a/alebo sprístupnené v úložnom priestore a/alebo pomocou softvéru v súlade s platnými zákonmi. Zákazník bude ukladať obsah výslovne iba v úložnom priestore a/alebo pomocou softvéru, na ktorý zákazník vlastní požadované práva, vrátane práv na používanie a využívanie podľa autorského zákona, pričom takýto obsah neporušuje žiadne osobné práva tretích strán. Zákazník okrem toho nebude ukladať, publikovať a/alebo sprístupňovať v úložnom priestore a/alebo pomocou softvéru žiaden obsah nemorálneho, najmä pornografického, rasistického alebo diskriminačného charakteru. Spoločnosť HD je oprávnená vymazať akýkoľvek obsah, ktorý je uložený v úložnom priestore a/alebo pomocou softvéru v rozpore s týmto oddielom 4, a o ktorom je spoločnosť HD informovaná vládnymi agentúrami, súdmi, držiteľom práv alebo inými tretími stranami alebo o ktorých získava vedomosti iným spôsobom.

4.3 Zákazník udeľuje spoločnosti HD potrebné práva na celkový obsah, ktorý zákazník ukladá, publikuje a/alebo zverejňuje v úložnom priestore a/alebo pomocou softvéru, najmä práva potrebné na uloženie obsahu, aby sa v ňom mohli vykonať technické úpravy, na jeho zverejnenie a skopírovanie. Spoločnosť HD môže mať prístup k obsahu zákazníka v úložnom priestore iba v rozsahu, v akom je to technicky potrebné na poskytnutie a/alebo zverejnenie obsahu, a pokiaľ to zodpovedá zmluvne udeleným oprávneniam.

4.4 Zákazník okrem toho nemôže prevádzkovať alebo zariadiť spúšťanie automatizovaných procesov, skriptov, softvéru alebo iných údajov a/alebo obsahu v úložnom priestore a/alebo podniknúť akékoľvek kroky alebo dovoliť podniknúť akékoľvek kroky (pomocou softvéru), ktoré by viac ako zanedbateľne poškodili systémy, siete a/alebo iný hardvér a softvér, ako sú sieťové komponenty spoločnosti HD a/alebo tretích strán. V prípade, že sa spoločnosť HD dozvie o takomto poškodení, má právo takéto znehodnotenie zastaviť a/alebo mu zabrániť.

4.5 Zákazník je povinný zálohovať údaje každý deň, aby mohol obnoviť obsah úložného priestoru bez akýchkoľvek dodatočných nákladov.

4.6 Zákazník môže zverejňovať iba webové stránky v úložnom priestore, ktoré boli vytvorené pomocou softvéru.

5. Osobitné ustanovenia k softvéru

5.1 Zákazníkovi bude udelený prístup k softvéru výlučne na vytvorenie webovej stránky pre zákazníka a na správu jeho úložného priestoru. Spoločnosť HD poskytne prístup k verejnej sieti v mieste odovzdania.

5.2 Zákazník nesmie pristupovať k softvéru ani ho používať v mene tretej strany alebo na iné účely. Zákazníkovi výslovne nie je povolené kopírovať softvér, sprístupňovať ho tretím stranám, rozložiť softvér alebo ho inak upravovať.

6. Osobitné ustanovenia k reklamnej službe

6.1 Spoločnosť HD umožňuje zákazníkovi zverejňovať informácie o svojej miestnej dostupnosti (napr. adresu a otváraciu dobu) na webovej stránke vytvorenej zákazníkom pomocou softvéru a zároveň tieto údaje prenášať poskytovateľom tretích strán na zverejnenie na online platformách, ktoré prevádzkujú.

6.2 Spoločnosť HD je povinná poskytnúť reklamnú službu zákazníkovi až do odvolania. To v každom prípade platí v súvislosti s automatickým prenosom obsahu do služby Moja firma na Googli, ktorý na tento účel zadal zákazník pomocou softvéru.

6.3 Prenos týchto údajov ďalším poskytovateľom tretích strán predstavuje voliteľnú službu poskytovanú spoločnosťou HD ako súčasť reklamnej služby, ktorú zákazník môže alebo nemusí využívať. Ak si zákazník želá využiť túto službu, súhlasí zároveň s prenosom týchto údajov vybraným poskytovateľom tretích strán.

6.4 Spoločnosť HD môže kedykoľvek podľa vlastného uváženia ukončiť „reklamnú službu“ (napr. ak poskytovatelia tretích strán už neposkytujú určité služby). Pri takomto rozhodnutí spoločnosť HD náležite zohľadní legitímne záujmy zákazníka.

7.Osobitné ustanovenia k subdoméne

7.1 Pri registrácii subdomény cez spoločnosť HD musí zákazník spĺňať požiadavky Internetovej korporácie pre prideľovanie mien a čísel („ICANN“), čo je entita, ktorá priraďuje domény .com. Cez spoločnosť HD si zákazník môže zaregistrovať maximálne tri subdomény.

7.2 Zákazník sa zaväzuje a zaručuje, že subdoména bude vybraná iba v súlade s platnými zákonmi a že si predovšetkým vyberie názvy pre subdoménu, ku ktorej vlastní príslušné práva vrátane ochrannej známky a/alebo práva na obchodné meno. Zákazník ďalej nezaregistruje žiadne doménové názvy pre subdoménu, ktoré sú nemorálne alebo v rozpore s verejným poriadkom. Spoločnosť HD je oprávnená vymazať akékoľvek subdomény, ktoré boli vybrané v rozpore s týmto oddielom 7.2 a o ktorých je spoločnosť HD informovaná vládnymi agentúrami, súdmi, držiteľom práv alebo inými tretími stranami alebo o ktorých získava vedomosti iným spôsobom.

8. Osobitné ustanovenia pre poradenské služby

8.1 Spoločnosť HD môže zákazníkovi ponúkať poradenské služby, najmä pokiaľ ide o počiatočné nastavenie softvéru, najlepšie možné dlhodobé používanie softvéru (napr. ktoré funkcie sa môžu pridať) a ako takéto použitie môže zlepšiť jeho celkovú obchodnú situáciu. Poradenské služby môžu ďalej obsahovať odporúčanie na ďalšie nástroje a služby pre zákazníka, ktoré zodpovedajú softvéru.

8.2 Poradenské služby môžu byť poskytované pobočkami spoločnosti HD. Príloha k týmto VOP obsahuje informácie o tom, ktoré pobočky poskytujú poradenské služby v mieste podnikania zákazníka. Prijatím týchto VOP zákazník súhlasí s tým, že poradenské služby môže poskytovať pobočka spoločnosti na základe miesta podnikania zákazníka.

8.3 Pokiaľ ide o poskytovanie poradenských služieb, spoločnosť HD zdieľa osobné údaje a ďalšie údaje s príslušnou pobočkou spoločnosti, aby takáto pobočka mohla poskytovať vyššie uvedené služby.

8.4 Spoločnosť HD nezaručuje žiadne konkrétne úrovne služieb ani špecifickú alebo nepretržitú dostupnosť poradenských služieb.

9. Osobitné ustanovenia pre doplnkové služby

9.1 Bez ohľadu na odsek 2.1 d) môže zákazník zaregistrovať svoj vlastný názov domény a/alebo použiť už zaregistrovaný názov domény a prepojiť ho s úložným priestorom. Spoločnosť HD požiada zákazníka o registráciu u externého poskytovateľa služieb. Zmluva o registrácii takéhoto vlastného názvu domény sa uzatvára medzi zákazníkom a externými poskytovateľmi služieb. Spoločnosť HD nie je zmluvnou stranou ani inou stranou takej zmluvy.

9.2 Spoločnosť HD poskytne zákazníkovi technickú podporu na prepojenie jeho vlastného názvu domény s úložným priestorom.

10. Uzatvorenie, doba platnosti, ukončenie zmluvy

10.1 Zákazník sa chystá uzavrieť zmluvu o používaní úložného priestoru a softvéru na základe týchto všeobecných obchodných podmienok prostredníctvom registrácie prístupu k úložnému priestoru a softvéru na webovej stránke poskytnutej spoločnosťou HD. Za prijatie spoločnosťou HD sa zvyčajne považuje začatie poskytovania služieb spoločnosti HD.

10.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a zákazník ju môže kedykoľvek ukončiť. Zo strany spoločnosti HD je výpovedná lehota dva (2) týždne.

10.3 Ukončenie zmluvy musí byť vykonané písomne alebo prostredníctvom e-mailu.

10.4 Právo strán vypovedať zmluvu bez predchádzajúceho upozornenia z náležitého dôvodu zostáva nedotknuté. Náležitý dôvod platí najmä vtedy, keď zákazník poruší povinnosť vyplývajúcu z oddielov 3, 4, 5, 7, 12.2 a 12.3.

10.5 Keď ukončenie zmluvy nadobudne účinnosť, spoločnosť HD vymaže všetky údaje zákazníka do tridsiatich (30) dní, pokiaľ ich zákazník nevymaže sám pomocou softvéru alebo pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť uchovávať tieto údaje. V takom prípade sa údaje vymažú po uplynutí príslušnej doby uchovávania.

11. Záruka a zodpovednosť, odškodnenie

11.1 Spoločnosť HD zákazníkovi nahradí výlučne také škody, ktoré vzniknú v dôsledku skrytých vád služieb. Spoločnosť HD nenesie žiadnu ďalšiu zodpovednosť za nedostatky vo vlastníckom práve a/alebo vecné nedostatky služieb a výhod poskytovaných bezplatne.

11.2 Spoločnosť HD, jej výkonní alebo právni zástupcovia sú zodpovední za služby iba v prípade úmyselného konania, hrubej nedbanlivosti alebo zavinenia ujmy na živote, tele alebo zdraví, ako aj v prípade zlých úmyslov. Zodpovednosť podľa nemeckého zákona o zodpovednosti za chybné výrobky zostáva nedotknutá.

11.3 Zákazník prepustí spoločnosti HD, jej výkonným a právnym zástupcom a spoločnostiam pridruženým k spoločnosti HD podľa článku 15 nemeckého zákona o akciových spoločnostiach - AktG (ďalej len „pridružené spoločnosti“) na svoju prvú žiadosť z nárokov tretích strán uplatňovaných voči spoločnosti HD, jej výkonným a právnym zástupcom a/alebo spoločnostiam pridruženým k spoločnosti HD z dôvodu alebo v súvislosti so službami, vrátane nárokov tretích strán v dôsledku nezákonného použitia údajov a/alebo chýbajúcemu súhlasu dotknutých osôb a/alebo porušenia osobných práv zamestnancov zákazníka. Táto náhrada zahŕňa aj požadované náklady na právne a rozhodcovské konanie.

11.4 Obmedzenia zodpovednosti uvedené v oddieloch 11.1 a 11.2 sa príslušne vzťahujú na pridružené spoločnosti HD.

11.5 Za obsah a názov subdomény zodpovedá výlučne zákazník. Zákazník preto na prvú žiadosť odškodní a zabezpečí, aby spoločnosť HD, jej výkonní a právni zástupcovia a všetky spoločnosti pridružené k spoločnosti HD v súlade s ust. 15 nemeckého zákona o akciových spoločnostiach (ďalej len „pridružené spoločnosti“) neutrpeli škodu kvôli akýmkoľvek nárokom tretích strán uplatňovaným voči spoločnosti HD, jej výkonným a právnym zástupcom a/alebo spoločnostiam pridruženým k spoločnosti HD v dôsledku alebo v súvislosti so službami a inými výhodami. Toto sa osobitne vzťahuje na všetky porušenia ochrannej známky, autorských práv, ochrany údajov a hospodárskej súťaže. Toto odškodnenie zahŕňa nevyhnutné právne trovy vrátane nákladov na rozhodcovské konanie.

12. Ochrana údajov, dôvernosť informácií

12.1 Spracovanie osobných údajov v súvislosti s poskytovaním služieb spoločnosťou HD podlieha zásadám ochrany osobných údajov, ku ktorým je kedykoľvek možné získať prístup na webovej stránke uvedenej v popise služby.

12.2 Pokiaľ spoločnosť HD spracúva osobné údaje v mene zákazníka, uplatňuje sa dohoda o spracovaní údajov pripojená k týmto VOP.

12.3 Zmluvné strany sú povinné nezverejňovať dôverné informácie tretím stranám ani po skončení zmluvného obdobia a nesmú ich používať na iné účely než na plnenie zmluvy.Za dôverné sa považujú všetky informácie týkajúce sa všetkých technických informácií a know-how sprístupnených zákazníkovi, ako aj ďalšie informácie, ktoré jedna z týchto dvoch strán označí za dôverné a ktoré majú ekonomickú hodnotu.Toto výslovne zahŕňa obchodné a podnikové tajomstvá.

12.4 Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie, ktoré už boli známe druhej strane alebo verejnosti bez toho, aby ktorákoľvek strana porušila článok7.2, alebo ktoré musia byť sprístupnené na základe právneho, súdneho poriadku alebo úradného nariadenia, alebo ktoré budú predmetom podrobnej kontroly tretími stranami, ktoré sú povinné zachovávať mlčanlivosť v rozsahu zamýšľaného nadobudnutia spoločnosti.

13. Odmena

13.1 Služby sa v základnej verzii poskytujú bezplatne. Spoločnosť H.d si vyhradzuje právo požadovať osobitnú odmenu za jednotlivé časti služieb/funkcií. To isté platí pre služby poskytované tretími stranami, ako sú služby poskytované ako súčasť rozšírených služieb. Ceny sa stanovujú na základe osobitného cenníka alebo komerčných ponúk uvedených online. Pri objednávke klient dostane zodpovedajúci potvrdzujúci e-mail so všetkými relevantnými informáciami.

13.2 Klient je povinný zaplatiť celú dlhovanú odmenu v platobnom období. Ak je zákazník v omeškaní s platbou, má spoločnosť H.d právo pozastaviť plnenie až do uskutočnenia platby alebo po ďalšej neúspešnej žiadosti o platbu existujúcu zmluvu z významného dôvodu po ďalšej neúspešnej žiadosti o platbu zrušiť. V takom prípade si spoločnosť H.d vyhradzuje právo na náhradu škody a iných nárokov.

13.3 Zákazník nie je povinný platiť odmenu, pokiaľ si zakúpil právo na poskytovanie Služieb spoločnosťou H.d od jednej z Pridružených spoločností uvedených spoločnosťou H.d.

14. Iné ustanovenia

14.1 Spoločnosť HD môže uzatvoriť subdodávateľské zmluvy na akékoľvek alebo všetky úkony, ktoré spoločnosť HD podľa tejto dohody vlastní, najmä však služby. Spoločnosť HD môže previesť túto zmluvu na pridruženú spoločnosť v súlade s § 15 AktG po predchádzajúcom oznámení, pokiaľ to nie je pre zákazníka neprimerané.

14.2 Spoločnosť HD môže tieto VOP zmeniť po predchádzajúcom oznámení, vrátane zamýšľaných zmien voči zákazníkovi. Spoločnosť HD môže vykonávať zmeny vo VOP iba v rozsahu, ktorý je pre zákazníka primeraný, a pokiaľ zmeny nemajú vplyv na základné zmluvné záväzky a pokiaľ sa zákazníkovi v dôsledku zmeny nepohorší. Zákazník môže namietať proti zmene VOP do štyroch (4) týždňov od prijatia oznámenia alebo vypovedať zmluvu bez upozornenia. Pokiaľ zákazník nemá námietky voči zmene VOP alebo ak tak neurobí včas, súhlas zákazníka so zmenou VOP sa považuje za udelený. Spoločnosť HD bude informovať zákazníka o dôsledkoch vynechania vyjadrenia nesúhlasu a o práve vypovedať zmluvu bez oznámenia v prípade oznámenia zmien VOP.

14.3 Ak je ustanovenie tejto zmluvy úplne alebo čiastočne zrušené, neplatné, neuskutočniteľné alebo nevynútiteľné (ďalej len „chybné ustanovenie“), nemá to vplyv na platnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Namiesto toho sa strany teraz zaväzujú nahradiť chybné ustanovenie takým, ktoré sa priblíži tomu, na ktorom by sa zmluvné strany dohodli podľa zmyslu a účelu zmluvy, keby uznali, že toto ustanovenie bolo chybné. Ak je chyba ustanovenia založená na miere plnenia alebo čase v ňom uvedenom (časová lehota alebo hraničný termín), potom musí byť toto ustanovenie v súlade so zákonom povolenou úrovňou najbližšou k pôvodnej úrovni. To isté platí pre všetky medzery v tejto zmluve. Výslovným zámerom strán je, aby táto doložka oddeliteľnosti nemala za následok iba prenesenie dôkazného bremena, ale aby sa úplne upustilo od článku 139 BGB.

14.4 Zmluva a všetky nároky a práva vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou podliehajú výlučne nemeckému právneho poriadku s vylúčením kolízneho práva a musia sa vykladať a vymáhať v súlade s nemeckým právom. Uplatňovanie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru (CISG) je vylúčené. Miesto plnenia je v Düsseldorfe.

14.5 Výhradným miestom jurisdikcie pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, jej uzavretím alebo plnením je, ak je to právne prípustné, Düsseldorf.

Stav: August 2020/AG


Dohoda o spracovaní osobných údajov

Potvrdením vyššie uvedených všeobecných obchodných podmienok zákazník (ďalej ako „prevádzkovateľ“) a spoločnosť HD (ďalej ako „sprostredkovateľ“), ďalej spoločne označovaní ako „strany“, individuálne ako „strana“, uzatvárajú aj nasledujúcu dohodu o spracovaní osobných údajov (ďalej ako „dohoda o spracovaní osobných údajov“).

Preambula

V rámci svojich obchodných aktivít a v súlade s vyššie uvedenými všeobecnými podmienkami sprostredkovateľ prijíma osobné údaje, za ktoré zodpovedá prevádzkovateľ. Strany sa dohodli na ustanoveniach tejto dohody o spracovaní osobných údajov s cieľom splniť povinnosti strán týkajúce sa ochrany osobných údajov v súlade s európskym zákonom o ochrane osobných údajov, najmä so všeobecným nariadením o ochrane údajov (článok 28 GDPR).

1. Definície

1.1 Osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, ak ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať najmä spojením s identifikátorom, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jedna alebo viac špeciálnych znakov, ktoré vyjadrujú fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby (ďalej len „údaje“).

1.2 Spracovanie údajov v mene niekoho predstavuje zhromažďovanie, spracúvanie alebo používanie údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa.

2. Predmet a obsah objednávky

2.1 Predmet a trvanie objednávky

Podrobnosti a trvanie objednávky vyplývajú z vyššie uvedených všeobecných obchodných podmienok.

2.2 Typ údajov

· Osobné kmeňové údaje (napr. meno, priezvisko, dátum narodenia,)

· Komunikačné údaje (napr. telefón, e-mail, adresa)

· Miesto, dátum a čas rezervácií zákazníkov uskutočnených prostredníctvom softvéru

· IP adresy

2.3 Účel zhromažďovania, spracovania alebo použitia údajov

Účel zhromažďovania, spracovania alebo použitia údajov je podrobnejšie opísaný vo všeobecných obchodných podmienkach a zásadách ochrany osobných údajov.

2.4 Povaha a rozsah zhromažďovania, spracúvania alebo používania údajov

Povaha a rozsah zhromažďovania, spracúvania alebo používania údajov sú podrobnejšie opísané vo všeobecných obchodných podmienkach a zásadách ochrany osobných údajov.

2.5 Kategória dotknutých osôb

Zákazníci zákazníka

2.6 Technické a organizačné opatrenia

a) Technické a organizačné opatrenia, ktoré má sprostredkovateľ vykonať, sú stanovené v prílohe (pozri nižšie) k tejto dohode o spracovaní osobných údajov. Sprostredkovateľ bude pravidelne upravovať tieto opatrenia podľa doterajšieho stavu techniky na svoje vlastné náklady za predpokladu, že dohodnutá úroveň ochrany nebude znížená a zodpovedné osoby budú okamžite informované.

b) Sprostredkovateľ je povinný umožniť prevádzkovateľovi, aby pred začatím spracovateľských činností podľa tejto zmluvy overil súlad s technickými a organizačnými opatreniami na mieste. Právo na audit zo strany prevádzkovateľa podľa bodu 2.10 zostáva nedotknuté.

c) Sprostredkovateľ zabezpečí, aby systémy spracovania údajov použité v rámci dohody o spracovaní osobných údajov boli v súlade s normami „ochrana súkromia už v štádiu návrhu“ a „štandardná ochrana súkromia“ v súlade s doterajším stavom techniky.

2.7 Oprava, výmaz a blokovanie údajov, právo na prenosnosť údajov a právo namietať

a) Práva osôb, ktoré sa podieľajú na spracovaní údajov zo strany sprostredkovateľa, najmä na opravu, výmaz a zablokovanie, prenosnosť údajov a námietky voči prevádzkovateľovi. Za ochranu týchto práv je zodpovedný samostatne.

(b) Počas svojej práce pre prevádzkovateľa je sprostredkovateľ povinný bezodkladne zaslať prevádzkovateľovi každú žiadosť adresovanú dotknutými osobami na riadne spracovanie. Ak prevádzkovateľ a sprostredkovateľ spoločne konajú ako externé zodpovedné osoby, sprostredkovateľ je oprávnený na túto žiadosť odpovedať nezávisle.

c) Od sprostredkovateľa sa tiež vyžaduje, aby pomáhal prevádzkovateľovi pri prijímaní vhodných technických a organizačných opatrení na splnenie jeho povinnosti odpovedať dotknutým osobám.

(d) V súlade s pokynmi prevádzkovateľa sprostredkovateľ okamžite opraví, pozastaví a/alebo vymaže údaje, najneskôr však do piatich (5) dní a informuje sprostredkovateľa v tejto lehote.

2.8 Povinnosti sprostredkovateľa

a) Sprostredkovateľ môže zhromažďovať, spracovávať a používať údaje iba v súvislosti s objednávkou a zdokumentovanými pokynmi prevádzkovateľa.

b) Sprostredkovateľ musí v pravidelných intervaloch dodržiavať technické a organizačné opatrenia vymedzené v článku 2.6 tejto dohody o spracovaní osobných údajov a na požiadanie ich predložiť.

(c) Zodpovedná osoba je vymenovaná ako kontaktná osoba pre ochranu údajov u sprostredkovateľa. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na adrese privacy@hd.digital. Ak je to potrebné, sprostredkovateľ vymenuje aj zástupcu v súlade s požiadavkami čl. 27 GDPR.

d) Sprostredkovateľ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti. Od každej osoby na strane sprostredkovateľa, ktorá je oprávnená pristupovať k údajom prevádzkovateľa sa vyžaduje, aby bola viazaná povinnosťou mlčanlivosti alebo povinným služobným tajomstvom a musí byť informovaná o osobitných povinnostiach ochrany údajov vyplývajúcich z tejto dohody o spracovaní osobných údajov, ako aj o existujúcich pokynoch a účeloch. Sprostredkovateľ tieto povinnosti písomne zdokumentuje a poskytne ich na žiadosť prevádzkovateľa.

2.9 Odôvodnenie podmienok subdodávateľstva

a) Odôvodnenie subdodávateľských vzťahov je povolené. Sprostredkovateľ vopred informuje prevádzkovateľa o zodpovedajúcej zmene. Prevádzkovateľ má právo namietať.

b) V prípade uvedenia do prevádzky zo strany iných sprostredkovateľov takýto sprostredkovateľ zmluvne zabezpečí, aby sa povinnosti sprostredkovateľa pridelené podľa tejto dohody o spracovaní osobných údajov uplatňovali aj v súlade s iným sprostredkovateľom.

c) Sprostredkovateľ kontroluje technické a organizačné opatrenia, ktoré prijali ostatní sprostredkovatelia, ad hoc a pravidelne počas subdodávateľského obdobia na ochranu údajov, ktoré poskytol. Prenos údajov je povolený, iba ak druhý sprostredkovateľ vykonal potrebné technické a organizačné opatrenia aspoň v súlade so špecifikáciami tejto dohody o spracovaní osobných údajov.

d) Sprostredkovateľ nesie plnú zodpovednosť za subdodávateľov, ktorých zamestnáva.

2.10 Práva prevádzkovateľa na audit

Prevádzkovateľ je oprávnený overiť súlad s platnými predpismi o ochrane údajov a dohody o spracovaní osobných údajov počas bežných pracovných hodín. Sprostredkovateľ súhlasí, že poskytne prevádzkovateľovi všetky informácie, ktoré sú primerane potrebné na vykonanie kontroly v primeranej lehote. Ak sa prevádzkovateľ domnieva, že sa od sprostredkovateľa vyžaduje audit na mieste, sprostredkovateľ zabezpečí, aby mal prevádzkovateľ na vykonanie auditu prístup do kancelárie sprostredkovateľa a na kontrolu uložených údajov a programov na spracovanie údajov na mieste. V jednotlivých prípadoch je prevádzkovateľ oprávnený nechať vykonať kontrolu treťou stranou (revízorom). Prevádzkovateľ je povinný oznámiť vykonanie takéhoto auditu písomne najmenej dvadsať (20) pracovných dní vopred. Náklady na vykonanie auditu a náklady, ktoré vzniknú sprostredkovateľovi pri bežných trhových sadzbách, znáša prevádzkovateľ.

2.11 Oznámenia o porušení zo strany sprostredkovateľa

a) Sprostredkovateľ bezodkladne a najneskôr do štyridsaťosem (48) hodín informuje prevádzkovateľa o takomto zistení vo všetkých prípadoch, v ktorých sprostredkovateľ alebo osoby alebo subdodávatelia, ktorých zamestnáva, porušili pravidlá upravujúce ochranu údajov zo strany prevádzkovateľa alebo podmienky stanovené v tejto dohode o spracovaní osobných údajov.

b) Prevádzkovateľovi sa oznámia všetky prípady straty alebo nezákonného prenosu alebo prijatia tretími stranami bez ohľadu na príčinu. Sprostredkovateľ po konzultácii s prevádzkovateľom prijme vhodné opatrenia na ochranu údajov a zmiernenie možných nepriaznivých dôsledkov na dotknuté osoby. Pokiaľ zodpovedné osoby plnia oznamovacie povinnosti, sprostredkovateľ pomáha prevádzkovateľovi pri plnení týchto povinností.

2.12 Pokyny prevádzkovateľa

a) Spracovanie údajov prevádzkovateľa sprostredkovateľom sa vykonáva výlučne v kontexte dohody o spracovaní osobných údajov a osobitných pokynov nahlásených sprostredkovateľom.

b) Sprostredkovateľ bezodkladne splní (individuálne) pokyny týkajúce sa povahy, rozsahu a spôsobu spracovania alebo prípadne v lehote stanovenej prevádzkovateľom.

(c) Sprostredkovateľ bezodkladne informuje prevádzkovateľa, ak podľa sprostredkovateľovho názoru pokyny vydané prevádzkovateľom porušujú predpisy o ochrane údajov. Sprostredkovateľ je oprávnený pozastaviť vykonávanie príslušného pokynu, až kým ho prevádzkovateľ nepotvrdí alebo nezmení.

2.13 Výmaz po dokončení objednávky

Po ukončení zmluvnej práce musí sprostredkovateľ odovzdá všetky údaje, ktoré spracoval pre prevádzkovateľa, alebo s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa ich zničí podľa ochrany údajov alebo ich vymaže v súlade s doterajším stavom techniky. Právo na uchovávanie údajov je vylúčené, pokiaľ ide o dokumenty, údaje, spracovanie a výsledky používania a súvisiace nosiče údajov, pokiaľ právne predpisy Európskej únie alebo členského štátu EÚ nevyžadujú, aby sa údaje uchovávali.

3. Ďalšie povinnosti sprostredkovateľa

3.1 Sprostredkovateľ nepoužíva údaje poskytnuté na spracovanie údajov na žiadny iný účel. Kópie alebo duplikáty bez vedomia a bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa sa nesmú vytvárať, pokiaľ si to nevyžadujú služby objednané v rámci dohody o spracovaní osobných údajov. Sprostredkovateľ zabezpečí, aby údaje, ktoré spracoval pre prevádzkovateľa, boli oddelené od ostatných údajov. Prenos údajov prevádzkovateľa sprostredkovateľom na tretie strany sa bez písomného súhlasu prevádzkovateľa neuskutočňuje.

3.2 Sprostredkovateľ poskytne primeranú pomoc tým, ktorí sú zodpovední za obranu proti nárokom založeným na údajnom alebo skutočnom porušení požiadaviek na ochranu údajov. Prevádzkovateľ na svojej strane primerane vyšetrí sťažnosti dotknutých osôb v súvislosti so zodpovednosťou prevádzkovateľa za ochranu údajov a vybaví sťažnosti dotknutých osôb.

3.3 Sprostredkovateľ berie na vedomie, že informácie sa poskytujú dotknutým osobám na základe práva na informácie výlučne prostredníctvom prevádzkovateľa alebo osoby splnomocnenej prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi požadované informácie včas a prevádzkovateľa podporiť. Ak sám sprostredkovateľ koná aj ako externý prevádzkovateľ, na tieto otázky možno zodpovedajúcim spôsobom odpovedať a prevádzkovateľa o tom zodpovedajúcim spôsobom informovať.

3.4 Sprostredkovateľ v prípade potreby pomáha prevádzkovateľovi pri príprave potrebných indexov postupov.

3.5 Sprostredkovateľ pomáha prevádzkovateľovi pri vykonávaní hodnotení vplyvu na ochranu údajov, ak je pravdepodobné, že spôsob spracovania bude mať za následok vysoké riziko v rámci práv a slobôd fyzických osôb.

3.6 Sprostredkovateľ súhlasí s tým, že bezodkladne informuje prevádzkovateľa o výsledkoch inšpekcií vykonaných dozornými orgánmi na ochranu údajov, pokiaľ sa týkajú tejto dohody o spracovaní osobných údajov. Sprostredkovateľ bude informovať zodpovedné osoby o akýchkoľvek sťažnostiach dozorných orgánov na ochranu údajov, ktoré sa týkajú oblasti zodpovednosti sprostredkovateľa a odstráni všetky identifikované sťažnosti, ako si to vyžaduje zákon.

4. Zodpovednosť

4.1 Prevádzkovateľ je zodpovedný za prípustnosť spracovania údajov, ako aj za ochranu práv dotknutých osôb.

4.2 Odlišne od oddielu 4.1 je sprostredkovateľ zodpovedný za nároky dotknutých osôb z dôvodu porušenia príslušných právnych ustanovení alebo ustanovení dohody o spracovaní osobných údajov.

4.3 Vo vzťahu k prevádzkovateľovi je sprostredkovateľ zodpovedný iba za úmyselnú a hrubú nedbanlivosť v rozsahu zákonne prípustného vylúčenia zodpovednosti a obmedzení.

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Prevádzkovateľ okamžite a v plnom rozsahu informuje sprostredkovateľa, ak počas auditu zistí chyby alebo nezrovnalosti v spracovaní údajov zo strany sprostredkovateľa.

5.2 Táto dohoda o spracovaní osobných údajov môže byť upravená a vypovedaná za rovnakých podmienok ako vyššie uvedené všeobecné obchodné podmienky.

5.3 Neplatnosť jedného alebo viacerých ustanovení tejto dohody o spracovaní osobných údajov nemá vplyv na účinnosť dohody o spracovaní osobných údajov. V prípade neúčinnosti jedného alebo viacerých ustanovení tejto dohody o spracovaní osobných údajov sa zmluvné strany zaväzujú prijať právne účinné náhradné ustanovenie a v prípade neúčinného ustanovenia zvoliť nové ustanovenie čo najhospodárnejšie. To isté platí v prípade medzery.

5.4 Na dohodu o spracovaní osobných údajov sa vzťahuje rovnaké právo ako na vyššie uvedené všeobecné obchodné podmienky.

5.5 V prípade rozporov medzi dohodou o spracovaní osobných údajov a inými dohodami medzi zmluvnými stranami majú prednosť ustanovenia tejto dohody o spracovaní osobných údajov.

Status: 2020/AG

Technické a organizačné opatrenia

So zreteľom na doterajší stav techniky, náklady na implementáciu a povahu, rozsah, okolnosti a účely spracovania a rôznu pravdepodobnosť a závažnosť rizika pre práva a slobody fyzických osôb, sprostredkovateľ vykoná vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil úroveň ochrany úmernú riziku. Medzi tieto opatrenia patria okrem iného:

• používanie pseudonymov a šifrovanie údajov;

• schopnosť trvalo zabezpečiť dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť spracovateľských systémov a služieb;

• schopnosť rýchlo obnoviť dostupnosť a prístupnosť údajov v prípade fyzického alebo technického incidentu;

• postup pravidelného preskúmania, posudzovania a vyhodnocovania účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracovania.

Bez toho, aby boli dotknuté predchádzajúce ustanovenia, budú prijaté tieto osobitné opatrenia:

1. Riadenie prístupu

Opatrenia na zabránenie neoprávneným osobám v prístupe k systému spracovania údajov, ktorý sa používa na sprostredkovanie údajov:

• Špecifikácia oprávnenej skupiny osôb a zodpovedajúca dokumentácia;

• Elektronická kontrola prístupu;

• Vydávanie prístupových ID;

• Zavedenie usmernení pre externých jednotlivcov;

• Alarm alebo bezpečnosť mimo pracovných hodín;

• Distribúcia vlastností do rôznych bezpečnostných zón;

• Zavedenie usmernení pre manipuláciu s kľúčmi (kartami);

• Bezpečnostné dvere (elektronický otvárač dverí, čítačka ID, uzavretý televízny okruh CCTV);

• Zavedenie opatrení na zabezpečenie na mieste (napr. Detekcia narušenia/oznámenie o narušení).

2. Riadenie prístupu

Opatrenia na zabránenie neoprávneným osobám v používaní systému a postupov spracovania údajov:

• Definícia skupiny ľudí, ktorí majú prístup k systémom spracovania údajov;

• Zavedenie usmernení pre externých jednotlivcov;

• Ochrana osobných počítačov pomocou hesla.

3. Riadenie prístupu

Opatrenia na zabezpečenie toho, aby osoby oprávnené na používanie techník spracovania údajov mali prístup iba k údajom, na ktoré sa vzťahuje ich oprávnenie:

• Zavedenie obmedzených prístupových práv na základe príslušných údajov a funkcií;

• Povinnosť identifikovať zariadenie na spracovanie údajov (napr. prostredníctvom ID a autentifikácie);

• Zavedenie pravidiel týkajúcich sa prístupu a používateľských úloh;

• Vyhodnotenie protokolov v prípade vzniku škodovej udalosti.

4. Kontrola prenosu

Opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa údaje nedali prečítať, kopírovať, pozmeniť alebo odstrániť počas elektronického prenosu alebo počas jeho prenosu alebo uchovávania na nosičoch údajov a aby bolo možné skontrolovať a určiť, v ktorých bodoch je prenos údajov zabezpečený prostredníctvom prenášania údajov.

• Šifrovanie

5. Kontrola vstupu

Opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo možné následne overiť a určiť, či a kým boli údaje vložené, zmenené alebo odstránené z IT systémov.

• Zaznamenávanie údajov.

6. Kontrola objednávok

Opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa údaje spracovávané v objednávke mohli spracovávať iba v súlade s pokynmi prevádzkovateľa.

• Dokumentácia rôznych právomocí a povinností medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom;

• Oficiálne uvedenie do prevádzky;

• Kontrola výsledkov práce.

7. Kontrola dostupnosti

Opatrenia na zabezpečenie ochrany údajov proti náhodnému zničeniu alebo strate.

• Implementovať plán pravidelného zálohovania;

• Bezpečné ukladanie zálohovaných údajov v protipožiarnych a vode odolných bezpečnostných skriniach;

• Zavedenie a pravidelná kontrola núdzového napájacieho systému a prepäťového ochranného systému;

• Zavedenie núdzového plánu;

• Protokol o zavedení krízového a/alebo núdzového riadenia.

8. Kontrola oddeľovania

Opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa údaje zhromaždené na rôzne účely mohli spracovávať osobitne.

• Oddelenie údajov od príslušných klientov sprostredkovateľa.

Status: August 2020/AG

HydDISH WEBSITE_B2B_TC_V6_October 2020.sk.docx

PRÍLOHA – ÚDAJE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU ZMLUVY

Spoločnosť H.d poskytne spoločnosti METRO tieto údaje:

Dátum vytvorenia; Osobný účet: má záujem o členstvo v Metro; Názov účtu; Osobný účet: e-mail; telefón; Osobný účet: mobilný; Neoverený mobil, podnik: Názov účtu; Ulica zriadenia, PSČ, mesto


Cooperation Partner / Partenaire de coopération / Samenwerkingspartner / Socio de cooperación / Suradnički partner / Együttműködési partner / Partner di cooperazione / Partner współpracy / Партнер по сотрудничеству / İşbirliği Ortağı / Партнер співробітництва / Parceiro de Cooperação / Partner pro spolupráci / Kooperations Partner

Austria Austria Belgium Croatia
METRO Cash & Carry Österreich GmbH A1 Telekom Austria AG MAKRO Cash & Carry Belgium NV METRO C&C Zagreb d.o.o.
Metro Platz 1 Lassallestraße 9 Nijverheidsstraat 70 Jankomir 31
2331 Vösendorf 1020 Wien 2160 Wommelgem 10090 Zagreb - Susedgrad
Austria Austria Belgium Croatia
Czech Republic France Germany Germany
MAKRO Cash & Carry CR s.r.o. METRO Cash & Carry France SAS METRO Deutschland GmbH paytec GmbH
Jeremiásova 7/1249 5 rue des Grands Prés Metro-Straße 8 Gewerbestr. 52
15500 Praha 5 92024 Nanterre Cedex 40235 Düsseldorf 82211 Herrsching
Czech Republic France Germany Germany
Hungary Italy Netherlands Poland
METRO Kereskedelmi Kft. METRO Italia Cash and Carry S.p.A. MAKRO Cash & Carry Nederland B.V. MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
Budapark, Keleti 3 Via XXV Aprile, 23 De Flinesstraat 9 Al. Krakowska 61
2041 Budaörs 20097 San DonatoMilanese 1114 AL Amsterdam-Duivendrecht 02-183 Warszawa
Hungary Italy Netherlands Poland
Portugal Romania Russia Slovakia
MAKRO Cash & Carry Portugal, S.A. METRO Cash & Carry Romania srl METRO Cash & Carry OOO METRO Cash & Carry Slovakia, s.r.o.
Rua Quinta do Paizinho, 1 51 N Theodor Pallady Blvd Leningradskoye Shosse, 71 G, bld 2 Senecká cesta 1881
Portela de Carnaxide Building C6, Frame A, Sector 3 125445 Moscow 900 28 Ivanka Pri Dunaji
2794-066 Carnaxide Bucharest
Portugal Romania Russia Slovakia
Spain Turkey Ukraine
MAKRO España METRO Grosmarket Bakirköy Alisveris METRO C&C Ukraine Ltd.
Paseo Imperial, 40 Hizmetleri Ticaret Sirketi Ltd. Sti. 43, Petra Grygorenka Street
28005 Madrid Kocman Caddesi 02140 Kiev
34540 Günesli-Bakirköy (Istanbul)
Spain Turkey Ukraine