Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Hospitality Digital GmbH – WEBOVÁ STRÁNKA DISH

Ochranu osobných údajov našich používateľov berieme vážne. Účelom nasledujúcich zásad ochrany osobných údajov je preto informovať vás o spracovaní vašich osobných údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 („GDPR“). Vysvetľujeme najmä, ktoré osobné údaje zhromažďujeme, na aké účely spracúvame tieto osobné údaje, aké technológie používame, na koho prenášame osobné údaje a na aké práva máte nárok v rámci GDPR.

1. Všeobecné informácie

1.1 Prevádzkovateľom v zmysle GDPR je spoločnosť Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf („Hd“, „my“ alebo „nás“). Pri niektorých činnostiach týkajúcich sa spracovania v súvislosti so Službami vystupujú naše pridružené spoločnosti spoločne s nami ako správca údajov. Zoznam našich pridružených spoločností nájdete tu. Vaše osobné údaje spracúva iba pridružená spoločnosť, ktorá sa nachádza v mieste vášho podnikania.

1.2 Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete sa obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov pomocou týchto kontaktných údajov: Hospitality Digital GmbH, úradník pre ochranu údajov, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, email: privacy@hd.digital. Kontaktné údaje úradníkov pre ochranu údajov našich pridružených spoločností nájdete tu.

1.3 Pojmy použité v týchto zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich všeobecných zmluvných podmienkach, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

A. Spracovanie osobných údajov na našej webovej stránke

2. Automatizované spracovanie osobných údajov pri prístupe na našu webovú stránku

2.1 Keď na náš web pristupujete a používate ho prostredníctvom koncového zariadenia (môže to byť počítač, mobilný telefón alebo porovnateľné koncové zariadenie s prístupom na internet), osobné údaje spracúvame automaticky. Patrí sem:

• IP adresa, ktorú aktuálne používa vaše koncové zariadenie,

• dátum a čas prístupu na web,

• typ prehľadávača a operačný systém vášho koncového zariadenia,

• počiatočná webovú stránka, z ktorej ste sa dostali na našu webovú stránku a

• podstránky navštívené na našej webovej stránke.

2.2 Spracovanie adresy IP vášho koncového zariadenia je nevyhnutné, aby sme vám webovú stránku mohli sprístupniť. Slúži teda ako funkcia webovej stránky. Spracovanie ďalších údajov uvedených v časti 2.1 týchto Zásad ochrany osobných údajov sa uskutočňuje na účely zabezpečenia údajov a bezpečnosti našich IT systémov, ako aj na optimalizáciu našich služieb a na zlepšenie našej webovej stránky. Údaje uvedené v časti 2.1 týchto Zásad ochrany osobných údajov sú uložené v samostatnom protokolovom súbore a nesúvisia s inými uloženými osobnými údajmi. Vyhodnotenie týchto údajov, s výnimkou štatistických účelov a následne všeobecne v anonymnej podobe, sa vykonáva iba v rozsahu týchto Zásad ochrany osobných údajov. Údaje uvedené v časti 2.1 týchto Zásad ochrany osobných údajov nebudú použité na marketingové ani reklamné účely. Spracovanie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 vety 1 písmena f) GDPR. Ochrana našej webovej stránky a optimalizácia našich služieb je z našej strany legitímnym záujmom.

2.3 Údaje uvedené v bode 2.1 týchto Zásad ochrany osobných údajov sa budú uchovávať dovtedy, kým prestane platiť účel ich spracovania. Údaje potrebné na poskytovanie webovej stránky (vaša adresa IP) sa vymažú po ukončení príslušnej relácie prehliadača, t. j. keď opustíte webovú stránku alebo zatvoríte prehliadač. Vymazanie protokolových súborov, v ktorých sú tieto údaje uložené, sa vykonáva automaticky a zvyčajne do štrnástich (14) dní od vytvorenia protokolového súboru. Ak spracúvame aj ďalšie údaje uvedené v časti 2.1 týchto Zásad ochrany osobných údajov na účely vyhodnotenia, robíme to bez odkazu na IP adresu, a preto nie je možné vytvoriť osobný odkaz.

3. Súbory Cookie

Aby boli naše služby a naše webové stránky čo najpríjemnejšie pre používateľov a bolo možné využívať určité funkcie webovej stránky, používame tzv. súbory Cookie. Sú to malé textové súbory, ktoré váš prehliadač ukladá na vašom koncovom zariadení. Textový súbor tohto typu obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom prístupe na webovú stránku. Súbory Cookies možno napríklad použiť na automatické rozpoznanie určitých zvolených nastavení webových stránok pri vašej ďalšej návšteve. Niektoré z nami využívaných súborov Cookies sú potrebné na poskytovanie webovej stránky (technicky potrebné súbory Cookies). Iné súbory Cookies sa používajú na analýzu vášho správania pri používaní (analytické súbory Cookies) alebo na reklamné účely (reklamné súbory Cookies). Niektoré súbory Cookie, ktoré používame, sa odstránia po ukončení relácie, t. j. po ukončení prehliadača (súbory Cookie relácie). Ostatné súbory Cookie zostávajú na vašom koncovom zariadení a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri najbližšej návšteve našej webovej stránky (trvalé súbory Cookie). Prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste dostávali informácie o ukladaní súborov Cookies a aby ste mohli individuálne rozhodnúť o ich prijatí, prípadne mali možnosť vylúčiť prijatie Cookies pre určité prípady alebo vo všeobecnosti. Viac informácií nájdete vo funkcii pomocníka vášho prehliadača. Prehliadač obsahuje aj nastavenia, ktoré bránia ukladaniu súborov Cookie. Ako používateľ preto máte úplnú kontrolu nad používaním súborov Cookie. Zmenou nastavení vo vašom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť prenos súborov Cookie (a tým namietať proti vytváraniu pseudonymov v súlade s § 15 ods. 3 TMG). Už uložené súbory Cookies môžete kedykoľvek odstrániť. To sa dá vykonať aj automatickým nastavením prehliadača. Niektoré súbory Cookie tiež ponúkajú ďalšie technické možnosti (napríklad nastavenie „súboru cookie typu opt-out“) s cieľom namietať proti používaniu súborov Cookie. Tieto informácie nájdete v príslušnom podrobnom popise súboru Cookie uvedenom nižšie. Funkčnosť našich webových stránok však môže byť obmedzená, ak súbory Cookie nebude možné ukladať. Podrobné informácie:

3.1 Na správne fungovanie webovej stránky používame technicky nevyhnutné súbory Cookie. Ide napríklad o ukladanie nastavení jazyka a prihlasovacích informácií. Právnym základom pre spracovanie technicky potrebných súborov Cookie je článok 6 ods. 1 vety 1 písmena f) GDPR. Funkčnosť našej webovej stránky je legitímnym záujmom.

3.2 Používame analytické súbory Cookie, ktoré nám umožňujú sledovať vaše používanie našej webovej stránky. Ide napríklad údaje o tom, z ktorej webovej stránky tretej strany ste prišli, ktoré podstránky našej webovej stránky ste navštívili a na ktoré odkazy ste klikli a ako často ste na ne klikli. Takto zozbierané údaje o vás sa prostredníctvom technických opatrení pseudonymizujú. Po pseudonymizácii už nie je možné priame priradenie údajov k používateľovi. Údaje sa nebudú ukladať spolu s inými osobnými údajmi. Použitie analytických súborov Cookies slúži na zlepšenie našej webovej stránky a obsahu, ktorý sa tam ponúka. Odsúhlasením nášho „baneru súborov Cookie“ vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov prostredníctvom analytických súborov Cookie. Tieto osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 veta 1 písmeno a) GDPR. Používame nasledujúce analytické súbory Cookie:

• Používame Adobe Analytics, službu spoločnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Írsko; ďalej len „Adobe“). Táto služba používa súbory Cookies, ktoré sú uložené na vašom koncovom zariadení a ktoré umožňujú analýzu používania vašich webových stránok. Informácie vygenerované súborom Cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) sa prenesú na servery spoločnosti Adobe v Írsku, kde sa stanú anonymnými a potom sa prenesú na servery v USA a uložia sa na ďalšie spracovanie. Spoločnosť Adobe pre nás používa tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na zostavenie správ o činnosti webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu. Ak to vyžaduje zákon alebo ak sa takéto informácie spracúvajú v mene spoločnosti Adobe, môžu sa tieto informácie preniesť na tretie strany. Vaša adresa IP sa za žiadnych okolností nepriraďuje k iným údajom spoločnosti Adobe. Používanie súborov Cookie môžete odmietnuť výberom vhodných nastavení vo vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Spracovanie zo strany Adobe môžete kedykoľvek namietať, pričom takáto námietka má platnosť do budúcna. Viac informácií nájdete na stránke http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html .

• Používame tiež službu Google Analytics, webovú analýzu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ďalej len „Google“). Google Analytics tiež využíva súbory Cookie. Informácie generované súbormi Cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA, kde sa ukladajú. Predtým však spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná adresa IP sa iba vo výnimočných prípadoch prenesie na server Google v USA a tam sa skráti. V našom mene spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti webovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb týkajúcich sa používania webovej stránky a internetu. Adresa IP prenášaná vaším prehliadačom v kontexte služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi Google. Používanie súborov Cookies môžete odmietnuť výberom vhodných nastavení vo vašom prehliadači. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov generovaných súbormi Cookie a súvisiacich s používaním webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) a v spracovaní týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

B. Spracovanie osobných údajov pri registrácii a pri používaní našich služieb

4. Registrácia do Služieb

4.1 Prístup na našu webovú stránku je spočiatku možný bez registrácie našich služieb.

4.2 Ak však chcete využívať naše služby (prečítajte si podrobne naše všeobecné obchodné podmienky), registrácia je povinná. Po úspešnej registrácii sa medzi vami a spoločnosťou H.d. uzatvorí dohoda o používaní našich služieb.

4.3 Upozorňujeme, že registrácia našich služieb je možná iba vtedy, ak máte účet na DISH, platforme poskytovanej zo strany spoločnosti DISH Plus GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Nemecko. Informácie o tom, ako spoločnosť DISH spracúva osobné údaje, nájdete v časti o ochrane osobných údajov na stránke www.dish.co.

4.4 Po úspešnej registrácii na DISH vás budeme pravidelne informovať e-mailom, prostredníctvom vynútených oznámení push (aplikácia DISH) a/alebo cez +SMS o aktuálnych ponukách, produktoch a propagačných akciách v súlade s predpokladmi článku 7 ods. 3 nemeckého zákona o nekalej súťaži. Táto marketingová komunikácia môže obsahovať aj ponuky, produkty a propagácie, ktoré nám boli sprístupnené našimi marketingovými partnermi z odvetvia digitalizácie a stravovania. Vaša e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu alebo iné osobné údaje sa však v tomto kontexte neprenesú na našich marketingových partnerov. Osobné údaje zozbierané v rámci registrácie sa použijú iba na účely zasielania bulletinov/oznámení push na vašu e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu/SMS. K ich spracovaniu dôjde až po udelení súhlasu so spracovaním týchto údajov. Spracovanie sa bude realizovať na základe článku 6 ods. 1 S. 1 písm. a) GDPR.

4.5 Môžete namietať proti tomu, aby sa vaše mobilné telefónne číslo a e-mailová adresa používali na účely uvedené v bode 4.4, a to kedykoľvek pomocou príslušnej funkcie zrušenia odberu. Okrem nákladov na prenos podľa základných taríf nevznikajú žiadne ďalšie náklady na zrušenie.

5. Používanie Služieb

5.1 Spracúvame osobné údaje, ktoré ste uviedli počas registračného procesu (pozri oddiel 4), a akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré môžete poskytnúť počas trvania zmluvy (napríklad ďalšie informácie o vašej firme alebo informácie o tom, kedy ste použili softvér), aby sme vám mohli ponúkať služby, a to najmä poskytnúť úložný priestor, softvér, reklamačné služby, subdoménu a konzultačné služby, ako aj ďalšie služby. V prípade, že sa zákazník rozhodne využiť reklamačnú službu, spoločnosť H.d zašle informácie o miestnej obchodnej dostupnosti zákazníka (t. j. podrobnosti o miestnej a časovej dostupnosti, napr. adresa spoločnosti a otváracie hodiny) poskytovateľom tretích strán, ktorí môžu tieto informácie zverejniť (pozrite si podrobne naše všeobecné obchodné podmienky).

5.2 Aby sme vám poskytli poradenské služby, osobné údaje, ktoré ste uviedli počas registračného procesu (pozri časť 4), a akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré by ste mohli poskytnúť počas trvania zmluvy, spracuje naša pridružená spoločnosť na základe miesta, kde vykonávate obchodnú činnosť (pozri oddiel 1.1). Konzultačné služby zahŕňajú okrem iného služby týkajúce sa počiatočného nastavenia softvéru, najlepšieho možného dlhodobého používania softvéru (napr. ktoré funkcie pridať) a spôsobu, akým takéto používanie môže zlepšiť vašu celkovú obchodnú situáciu. Konzultačné služby môžu ďalej obsahovať odporúčanie ďalších nástrojov a služieb vzťahujúcich sa na softvér.

5.3 My a naše pridružené spoločnosti tiež spracúvame vaše údaje, aby sme vám mohli zasielať informácie týkajúce sa zmluvy e-mailom, SMS alebo klasickou poštou, prípadne vás kontaktovať, aby sme dohodli stretnutia na pracovisku, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb Ide najmä o poradenské služby (napríklad situácia, keď potrebujete pomôcť s inštaláciou softvéru).

5.4 Spracovanie osobných údajov opísané v tomto oddiele 5 je nevyhnutné na plnenie zmluvy a na to, aby bolo možné poskytovať služby. Právnym základom je článok 6 ods. 1 veta 1 písmeno. b) GDPR.

6. Analýza zákazníkov a marketing

6.1 Naše pridružené spoločnosti spracujú osobné údaje, ktoré ste poskytli počas registračného procesu (pozri časť 4), a akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré by ste mohli poskytnúť počas tohto obdobia, aby skontrolovali a overili, či už s daným pridruženým subjektom nemáte samostatný zmluvný vzťah (napríklad preto, že ste zákazníkom spoločnosti METRO/MAKRO. Taký zmluvný vzťah predstavuje „Partnerská zmluva“).

6.2 V prípade existujúcej partnerskej zmluvy spracuje naša pridružená spoločnosť vaše osobné údaje s cieľom aktualizovať a obohatiť vaše existujúce kmeňové údaje zákazníkov a kontaktné údaje, aby sa zabezpečila presnosť údajov.

6.3 Naša pridružená spoločnosť bude ďalej spracúvať vaše osobné údaje s cieľom optimalizovať vzťahy so zákazníkmi, aby sa zlepšila spokojnosť zákazníkov. To môže zahŕňať odporúčania o tom, ako by sa služby mohli v najlepšom prípade integrovať s inými nástrojmi a službami, ktoré využívate (napríklad úpravy vašej ponuky). Na tieto účely môže naša pridružená spoločnosť zlúčiť údaje získané na základe zmluvy o pridružení, s osobnými údajmi prijatými v súvislosti so službami.

6.4 Vaše osobné údaje tiež používame na analýzu vášho používania Služieb (napríklad ako často sa prihlasujete do Softvéru). To nám umožňuje určiť, ktoré časti služieb sú pre vás obzvlášť zaujímavé.

6.5 Spracovanie osobných údajov opísané v oddiele 6.1 – 6.4 je nevyhnutné (1) na plnenie zmluvy a možnosť poskytovania služby a (2) na účely legitímneho záujmu, ktorý sledujeme my a naše pridružené spoločnosti. Právnym základom je článok 6 ods. 1 veta 1 písmeno b) GDPR, ako aj § 6 ods. 1 vety 1 písmena f) GDPR. Spracovanie slúži nášmu legitímnemu záujmu pri zlepšení služieb a ponúknutí čo najlepšej spokojnosti zákazníkov.

6.6 Vaše osobné údaje sa použijú na priamy marketing prostredníctvom e-mailu/sms alebo iným elektronickým spôsobom v prípade, že s takýmto použitím súhlasíte. V tomto prípade je právnym základom článok 6 ods. 1 veta 1 písmeno a) GDPR.

C. Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania

7. Spoločná kontrola

Spolu s našimi pridruženými spoločnosťami sme sa rozhodli spoločne vám poskytnúť určité služby, ktoré uľahčia a zlepšia vašu obchodnú činnosť (zodpovedný pridružený podnik je určený umiestnením vašich obchodných aktivít a je uvedený v prílohe k týmto oznámeniam o ochrane údajov). Preto sme zodpovední za spracovanie vašich údajov popísaných ďalej. Viac informácií o našej spoločnej kontrole nájdete tu.

8. Kontakt

Môžete nás kontaktovať rôznymi spôsobmi:

8.1 Môžete nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára na našej webovej stránke. Osobné údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára (vaše meno a priezvisko, vaša e-mailová adresa a podrobnosti o povahe vašej žiadosti sú povinné) sa spracúvajú iba za účelom odpovedania na váš dopyt a iba ak ste klikli na tlačidlo „Odoslať“. Uloží sa aj vaša IP adresa a čas odoslania žiadosti. Spracovanie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 veta 1 písmeno a) GDPR.

8.2 Môžete nás tiež kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Aj v tomto ohľade sa spracujú iba osobné údaje potrebné na odpoveď na váš dopyt. Spracovanie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 veta 1 písmeno a) GDPR.

8.3 Proti uloženiu svojich údajov môžete kedykoľvek namietať, napríklad e-mailom na adrese privacy@hd.digital . V takom prípade však nie je možné ďalšie spracovanie vašej žiadosti. Odvolanie navyše nemá žiadny vplyv na zákonnosť dovtedajšieho spracovania vašich údajov..

9. Prenos osobných údajov tretím stranám.

9.1 Na spracovanie osobných údajov používame poskytovateľov služieb, s ktorými sme uzavreli dohodu o spracovaní objednávok v súlade so zákonnými požiadavkami článku 28 GDPR, a to za predpokladu, že konajú ako spracovatelia. Títo poskytovatelia služieb nás podporujú napríklad pri odosielaní e-mailov alebo pri technickej prevádzke a hosťovaní webových stránok. Títo poskytovatelia služieb môžu mať sídlo v Európskej únii alebo mimo nej alebo v Európskom hospodárskom priestore. Prostredníctvom zmluvných dohôd s poskytovateľmi služieb zabezpečujeme, aby sa tieto osobné údaje spracúvali v súlade s požiadavkami GDPR, a to aj v prípade, ak sa údaje spracúvajú mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru v krajinách, v ktorých nie je primeraná úroveň ochrany údajov iným spôsobom zaručená a pre ktoré neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Ak potrebujete ďalšie informácie o existencii rozhodnutia o primeranosti Európskej komisie, o primeraných zárukách a o získavaní kópie týchto záruk, kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov na adrese privacy@hd.digital.

9.2 V prípade, že prevedieme naše práva a povinnosti zo zmluvy o používaní s vami na Pridruženú spoločnosť (podrobnosti nájdete v príslušných VOP), prevedieme Pridruženej spoločnosti informácie potrebné na ďalšie plnenie zmluvy, resp. výkon zákonných práv a plnenie povinností. Právnym základom je článok 6 ods. 1

9.3 Ak je potrebné zistiť, či došlo k zneužitiu platformy DISH a mohlo by byť dôjsť k súdnemu stíhaniu, prípadne existuje zákonná povinnosť zverejnenia, osobné údaje sa odovzdávajú orgánom (najmä prokuratúre a daňovým orgánom), nášmu právnemu oddeleniu a v prípade potreby poškodeným tretím stranám. Zverejnenie sa môže uskutočniť aj vtedy, ak to slúži na vymáhanie dodržiavania našich všeobecných obchodných podmienok alebo iných dohôd alebo ak si to vyžaduje právny alebo úradný príkaz alebo súdny príkaz. Právnym základom pre spracovanie je článok. 6 ods. 1 veta 1 písmeno f) GDPR, napríklad vtedy, ak je zverejnenie potrebné pre právny spor, alebo článok 6 ods. 1 veta 1 písmeno c) GDPR, pokiaľ existuje zákonná povinnosť. Údaje sa vymažú hneď, ako prestanú byť potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.

10. Vymazanie osobných údajov

Osobné údaje zozbierané v súvislosti so Službami budeme uchovávať až do zániku zmluvy medzi vami a nami (podrobnosti nájdete v našich všeobecných podmienkach). Po ukončení zmluvy bude váš zákaznícky účet a všetky súvisiace osobné údaje vymazané. Ak sme zo zákona povinní uchovať určité osobné údaje zhromaždené v súvislosti so Službami aj po ukončení zmluvy, tieto údaje vymažeme ihneď po uplynutí doby ich uchovávania.

11. Zabezpečenie údajov

Používame technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov používateľa pred stratou, nesprávnymi zmenami alebo neoprávneným prístupom tretích strán. Na zabezpečenie bezpečného prenosu údajov sa prenos údajov uskutočňuje výlučne prostredníctvom protokolu „Secure Socket Layer (SSL)“.

12. Vaše práva

Ako dotknutá osoba v zmysle GDPR máte nárok na tieto práva:

• Právo získať informácie o spracovaní údajov a kópiu spracovaných údajov (právo na prístup, článok 15 GDPR),

• právo požadovať opravu nepresných údajov alebo doplnenie neúplných údajov (právo na opravu, článok 16 GDPR),

• právo požiadať o vymazanie osobných údajov, a ak boli osobné údaje uverejnené, informácie ostatných prevádzkovateľov údajov o žiadosti o vymazanie (právo na vymazanie, článok 17 GDPR),

• právo požiadať o obmedzenie spracovania údajov (právo na obmedzenie spracovania, článok 18 GDPR),

• právo prijímať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a požiadať o prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi (právo na prenosnosť údajov, článok 20 GDPR),

• právo namietať proti spracovaniu údajov, aby sa tomu zabránilo (právo na vznesenie námietky, článok 21 GDPR),

• právo na získanie informácií o základných aspektoch spoločnej dohody o kontrole údajov, ak sú upravené úlohy a povinnosti každého spoločného prevádzkovateľa údajov týkajúce sa spracovania osobných údajov a mechanizmy a postupy na výkon práv dotknutých osôb z hľadiska ochrany údajov; (článok 26 ods. 2 GDPR),

• právo kedykoľvek odvolať váš súhlas, aby sa zabránilo spracovaniu údajov na základe vášho súhlasu. Odstúpenie nemá žiadny vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odvolaním (právo na zrušenie, článok 7 GDPR), ako aj

• právo namietať proti určitým opatreniam na spracovanie údajov (článok 21 GDPR).

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak si myslíte, že spracovanie údajov porušuje nariadenie GDPR (právo na odvolanie sa na dozorný orgán, článok 77 GDPR).

Status: October 2020


Cooperation Partner / Partenaire de coopération / Samenwerkingspartner / Socio de cooperación / Suradnički partner / Együttműködési partner / Partner di cooperazione / Partner współpracy / Партнер по сотрудничеству / İşbirliği Ortağı / Партнер співробітництва / Parceiro de Cooperação / Partner pro spolupráci / Kooperations Partner

Austria Austria Belgium Croatia
METRO Cash & Carry Österreich GmbH A1 Telekom Austria AG MAKRO Cash & Carry Belgium NV METRO C&C Zagreb d.o.o.
Metro Platz 1 Lassallestraße 9 Nijverheidsstraat 70 Jankomir 31
2331 Vösendorf 1020 Wien 2160 Wommelgem 10090 Zagreb - Susedgrad
Austria Austria Belgium Croatia
Czech Republic France Germany Germany
MAKRO Cash & Carry CR s.r.o. METRO Cash & Carry France SAS METRO Deutschland GmbH paytec GmbH
Jeremiásova 7/1249 5 rue des Grands Prés Metro-Straße 8 Gewerbestr. 52
15500 Praha 5 92024 Nanterre Cedex 40235 Düsseldorf 82211 Herrsching
Czech Republic France Germany Germany
Hungary Italy Netherlands Poland
METRO Kereskedelmi Kft. METRO Italia Cash and Carry S.p.A. MAKRO Cash & Carry Nederland B.V. MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
Budapark, Keleti 3 Via XXV Aprile, 23 De Flinesstraat 9 Al. Krakowska 61
2041 Budaörs 20097 San DonatoMilanese 1114 AL Amsterdam-Duivendrecht 02-183 Warszawa
Hungary Italy Netherlands Poland
Portugal Romania Russia Slovakia
MAKRO Cash & Carry Portugal, S.A. METRO Cash & Carry Romania srl METRO Cash & Carry OOO METRO Cash & Carry Slovakia, s.r.o.
Rua Quinta do Paizinho, 1 51 N Theodor Pallady Blvd Leningradskoye Shosse, 71 G, bld 2 Senecká cesta 1881
Portela de Carnaxide Building C6, Frame A, Sector 3 125445 Moscow 900 28 Ivanka Pri Dunaji
2794-066 Carnaxide Bucharest
Portugal Romania Russia Slovakia
Spain Turkey Ukraine
MAKRO España METRO Grosmarket Bakirköy Alisveris METRO C&C Ukraine Ltd.
Paseo Imperial, 40 Hizmetleri Ticaret Sirketi Ltd. Sti. 43, Petra Grygorenka Street
28005 Madrid Kocman Caddesi 02140 Kiev
34540 Günesli-Bakirköy (Istanbul)
Spain Turkey Ukraine